Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?

4 września wzięłam udział w warsztatach „Narada Rodzinna” w Kancelarii Premiera.

Tematyka dla mnie ważna i interesująca z punktu widzenia merytorycznego. Zmiany jakie wchodzą od nowego roku dla części z Was nie koniecznie mogą się wydawać proste i zrozumiałe. Kiedy sama po raz pierwszy wczytywałam się w nowe regulacje nie do końca wszystko było dla mnie jasne. Po warsztatach i rozmowach z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mam pewność, że będę mogła wam pomóc jak znowu zostanę zasypana pytaniami, kazusami i stanami faktycznymi do rozwiązania. Podobna sytuacja miała miejsce kiedy dwa lata temu wchodziły w życie nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS):

 • podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn,
 • Olgierd Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej,
 • Tomasz Wardach, ekspert MPiPS

Podczas spotkania zostały poruszone 4 bloki tematyczne dotyczące polityki prorodzinnej:

 • Świadczenie rodzicielskie. Wszystko o nowym świadczeniu. Kto może skorzystać i na jakich warunkach.

Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, rząd przygotował specjalne wsparcie. Co miesiąc, przez rok po urodzeniu dziecka, dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku porodu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku porodu trojaczków, 69 tygodni w przypadku porodu czworaczków i maksymalnie 71 tygodni w przypadku porodu pięcioraczków
i większej liczby dzieci.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne (bez względu na to, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy też nie), studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód.

Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1 000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez tzw. gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu. Informację, jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. A w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.

W przypadku, kiedy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka – i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 •  Zasada „złotówka za złotówkę”. Jak to działa, jakie przynosi korzyści i kto może skorzystać.

Zasada „Złotówka za złotówkę” zmienia filozofię pomocy polskim rodzinom. Dotychczas, gdy rodzina przekraczała próg dochodowy, traciła prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzeniu zasady „Złotówka za złotówkę”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego nie będą już odbierane, a jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Zasada „Złotówka za złotówkę” wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Przykład: Rodzice z trójką dzieci otrzymują 500 zł świadczeń rodzinnych. Próg dochodowy uprawniający do świadczeń będzie wynosił 674 zł na osobę w rodzinie od 1 listopada 2015 r.

Załóżmy, że rodzice rozpoczynają pracę na część etatu lub biorą zlecenie i przekraczają próg o 300 zł. Od 1 stycznia 2016 r. zamiast tracić cały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, dostaną je pomniejszone o kwotę przekroczenia. Czyli w tym konkretnym przypadku otrzymają 200 zł.

Istotne jest, że jeżeli ktoś przed 1 stycznia 2016 r. otrzyma odmowę przyznania zasiłku rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami do zasiłku rodzinnego, to od 1 stycznia 2016 r. będzie mógł ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. Wniosek ten będzie rozpatrzony z zastosowaniem nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.,
tj. mechanizmu „Złotówka za złotówkę” i rodzina ta będzie mogła otrzymać świadczenia w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 • E-pomoc dla rodzin. Jakie sprawy urzędowe będzie można załatwić online.

Dobra wiadomość! Może w końcu uda się zmniejszyć tą biurokrację w urzędach.

Od 1 stycznia 2016 r. procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o Kartę Dużej Rodziny będzie mogła odbywać się internetowo.

Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę ubiegającą się przez internet. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie.

Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała (podpisywała) składane przez internet wnioski i załączane dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany – jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze – także przez internet.

 • Karta Dużej Rodziny. Na jakie ulgi i zniżki mogą liczyć rodziny 3+.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, oferowanych przez instytucje podległe właściwym ministrom, instytucje publiczne oraz podmioty prywatne.

Dzięki Karcie duże rodziny mogą taniej kupić produkty spożywcze, podręczniki szkolne, czy zapłacić mniej za połączenia telefoniczne. To także ulgi na bilety do kin i muzeów. Ponadto Ministerstwo Finansów zaoferowało posiadaczom Karty Dużej Rodziny udogodnienie podatkowe polegające na krótkim terminie (do jednego miesiąca) zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok (jeśli zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną).

W sumie do programu dołączyło już ponad 900 firm z całej Polski, które oferują zniżki dla rodzin wielodzietnych w ponad 8 tys. miejsc. Jak bardzo potrzebny był to program pokazuje ogromne zainteresowanie rodzin – swoją kartę odebrało już ponad 1,2 mln Polaków.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje między innymi:

 • zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe
 • oraz 49% na bilety miesięczne; rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 50% ulgi na opłaty za paszport – rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 75% ulgi na opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje publiczne i firmy prywatne. Znalezienie ich ułatwia wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna na stronie http://rodzina.gov.pl.

źródło: tutaj.

Jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania zostaw je w komentarzach pod tym postem, postaram się na nie odpowiedzieć.

Co myślisz o nowych zmianach a  zwłaszcza o świadczeniu rodzicielskim? Jesteś na tak czy nie?

Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?
4.3 (85.71%) 84 głosów

Udostępnij:

1 838 comments

 1. Witam.Mam pytanie.Jeżeli mam na umowie stawke najniższa(krajowa)i chciałabym pójść na urlop macierzyński plus rodzicielski czyli 20 tyg plus 32 tyg to w 2016roku jesli wziełabym pol roku 100%płatnego a pół roku 60% to przez te drugie pół roku będę mieć wyrównanie do 1000zł?

   1. Pani Aniu na umowie mam 1750brutto i wychodzi mi tak:Jakbym poszła na cały rok(macierzynski 20 tygodni plus rodzicielski 32tygodnie) 80%to bym dostawała(z moich obliczeń) przez cały rok 1023zł a jakbym wziełas sobie(bo tak by było wydaje mi,że korzustniej) przez pierwsze pół roku 100% i by mi wychodziło 1280zł a przez drugie pół roku 60% i wtedy wychodzi 710zł.Moje pytanie czy wtedy państwo by dopłacało mi przez te drugie pół roku do 1000zł?

     1. Pani Aniu czy Pani odpowiedziec byla do mojego pytania czy do innego postu??,bo juz sie pogubilam:(

      1. Nie, nie ma zastosowania ta nowa ustawa to takich przypadków.

 2. Dobry wieczór; czytałam wyżej Pani odpowiedź, że pobierając świadczenie opiekuńcze można składac wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Czy na pewno? Ponieważ kiedy starałam się o swiadczenie opiekuńcze na starszego syna (jest niepełnosprawny), dowiedziałam sie, że jakiekolwiek dodatkowe źródło dochodu poza świadczeniem opiekuńczym pozbawia mnie prawa do owego świadczenia (opiekuńczego).
  3 miesiące temu urodziło mi się drugie dziecko. Nie mam prawa do zasiłku macierzyńskiego (gdyż nie pozostaję w stosunku pracy no i pobieram świadczenie opiekuńcze).
  Maż natomiast prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą) – może w takim razie Jemu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

  1. Dl mnie pobieranie świadczenia opiekuńczego nie stoi na przeszkodzie by wnioskować o świadczenie rodzicielskie. Ustawa o nowym świadczeniu rodzicielskim nie wprowadza ograniczeń natomiast wciąż nie jest znany wniosek oficjalnie. Dlatego trzeba czekać do stycznia. świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane bez względu na kryterium dochodowe są oczywiście inne ograniczenia ale ustawa nie wymienia nowego świadczenia rodzicielskiego. Być może nastąpią zmiany, tego nie wiem. Trzeba czekać.

   1. Dziekuje za odpowiedz 🙂

 3. Witam, chciałam zapytać, czy jeśli pobieram rente rodzinną w wysokości 1200 zł netto, z partnerem nie jesteśmy małżeństwem czy dostanę nowe becikowe ? jestem osobą niepracującą, lecz studentką. Termin porodu wyznaczony jest na czerwiec. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam!

  1. Tak, należy się nowe świadczenie rodzicielskie. Proszę składać wniosek po urodzeniu dziecka.

 4. Witam. Urodzilam synka 24.01.2015 czy nalezy mi sie ten 1000 zl za styczen 2016 roku?

  1. Sama ustawa nie wprowadza ograniczeń. Jak jednak będzie wyglądał sam wniosek i czy on wprowadzi ograniczenia dowiemy się w styczniu.

 5. Witam,
  Pani Aniu jeżeli mój mąż pracuje w policji a ja jestem osobą bezrobotną to czy będzie należało mi się świadczenie rodzinne (1000 ZŁ)

 6. Witam panią. Mam takie pytanie. Jak biore na syna niepełnosprawnego swiadczenie opiekuncze i pielegnacyjne. To czy moge starac sie o 1000 złoty na córkę ktora ma 12 tygodni. Czy poprostu by mi zabrali swiadczenie opiekuncze.

  1. Świadczenie rodzinne jest przyznawane bez względu na dochód i ustawa nie wprowadza ograniczeń. Nie ma jeszcze dostępnego wniosku o te świadczenie, nie mniej jednak proszę składać wniosek w Nowym Roku.

 7. witam mam pytanie czy jak pobieram swiadczenie pielegnacyjne na córke niepełnosprawna czy przysługuje mi 1000zł becikowego od stycznia ,?

  1. Świadczenie rodzinne jest przyznawane bez względu na dochód i ustawa nie wprowadza ograniczeń. Nie ma jeszcze dostępnego wniosku o te świadczenie, nie mniej jednak proszę składać wniosek w Nowym Roku.

 8. jestem osobą bezrobotną, ale nie zarejestrowaną w UP . Ubezpieczenie mam u męża w pracy. termin porodu mam na maja 2016r. Czy bede sie mogła ubiegać o te 1000 zł miesięcznie

  1. Tak, proszę składać wniosek o świadczenie rodzicielskie w Nowym Roku.

 9. Witam, jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w up. Mój mąż pracuje na umowę o pracę na czas nie okreslony. Czy będzie mi przysługiwało to 1000 zł? W wielu źródłach jest podane że jeśli jednemu z rodziców przysługuje zasiłek macierzyński to w tedy się nie należy.

  1. Jeśli mąż będzie pobierał zasiłek macierzyński to się nie należy. Jeśli nie pobiera to Pani się należy.

 10. Witam. Mam umowę o pracę, więc po urodzeniu dziecka powinnam otrzymać zasiłek macierzyński. Będzie niższy niż 1000 zł, więc liczę na wyrównanie. Mój mąż zarejestrowany jest w KRUS-ie. Czy będzie nam przysługiwało jednorazowe becikowe z KRUS-u? Czy świadczenia te się wykluczają i musimy wybrać, o które się ubiegać? Bardzo proszę o odpowiedź i pozdrawiam serdecznie 🙂

  1. Jeśli chodzi o jednorazowe z KRUS proszę pytać w Krusie.

 11. Witam. Obecnie jestem matka dwójki dzieci. Najmłodszy konczy pol roku. Chce skladac pampiery lecz mam pytanie. Pobieram obecnie zasilek opiekuńczy na niepełnosprawną babcie czy to prawda ze musze zrezygnowac z tego swiadczenia by skorzystac ze swiadczenia rodzicielskiego? Czy jezeli pobieram taki zasilek opiekunczy na osobe niepelnosprawna w kwocie 520zl to nie moge starac sie o swiadczenie rodzicielskie? Dodam ze mój mąż jest bezrobotny.

  1. Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane bez względu na dochód. Ustawa nie wprowadza ograniczeń. Proszę składać wniosek.

 12. Witam, bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam.

  1. Kamila Napisz proszę jeszcze raz twoje pytanie, ponieważ nie mogę go odnaleźć.

   1. Pani Aniu??

 13. Dzień dobry mam pytanie? Jak byłam w odpowiednich instytucjach to nikt nie był w stanie udzielic mi odpowiedzi… Urodziłam dziecko w 2014r. w październiku i w 2015r. powinnam dostawać zasiłek, ale niestety nie przysługiwał mi bo jestem studentką czy ja też mogę liczyć na zasiłek za 2015r?

  1. Jeśli urodziłabyś dziecko w 2015 r to jeszcze w jakieś części załapałabyś na świadczenie rodzicielskie. Nowe przepisy wchodzą od jednak od Nowego Roku. Niestety świadczenie nie będzie Ci przysługiwało bo dziecko urodziłaś w 2014 r.

 14. Witam.Pobieram świadczenie pielegnacyjne na niepełnosprawne dziecko w sierpniu 2016 będę rodzic kolejne dziecko czy będzie mi się należeć ten zasilek?wychowuje samotnie dzieci

  1. Ustawa nie wprowadza ograniczeń i jak najbardziej się on pani należy. Nie jest natomiast jeszcze oficjalnie znany wniosek o świadczenie rodzicielskie, który może jakieś ograniczenia jeszcze wprowadzić. Dowiemy się wszystkiego w Nowym Roku.

 15. Witam serdecznie mam pytanie w zwiazku dzieci urodzonych w 2015 roku. Urodziłam córkę w czerwcu 2015 roku i miałam umowe do sierpnia 2015 roku teraz gdy umowa misie skonczyła szefowa rozwiązała ze mna u mowe w tej chwili jestem jeszcze na macierzyńskim do czerwca 2016 roku a potem będe osoba bezrobotną i mam pytanie czy bedę miała jakieś prawa do zasiłku będąc na zusie czy lepiej ubezpieczyć sie w krusie i czy będąc na zusie w czasie macierzyńskiego moge zrezygnowac i ubezpieczyć sie w krusie i czy nie przepadnie mi macierzyński a to moje juz drugie dziecko.

 16. Witam, rodzę w styczniu 2016, pracowałam w ciąży kilka miesięcy na umowę zlecenie. Teraz jestem bezrobotna, ale nie zarejestrowana. Mam dwa pytania. 1. Czy powinnam sie zarejestrować juz teraz przed porodem jako bezrobotna, czy wystarczy to zrobić jak juz urodzę? 2. Gdzie należy zwracać sie o zasilek rodzicielski, gdzie należy skladać wniosek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. 1. Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie nie trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.
   2. Wniosek składamy do gminy lub mopsu.

   1. Dziękuję 🙂 Wesołych Świąt!

 17. Witam urodzilam2syna11wrzesnia 2015roku czyli jeśli złoże wniosek w styczniu o ten zasilek macierzyński jestem osobą bezrobotną Maz pracuje na umowę zlecenie to rozumiem ze do wrzesnia2016roku bede pobierać ten zasilek?

 18. Witam mam pytanie. Urodziłam synka w lipcu z końcem listopada złożyliśmy wniosek o becikowe które nam przyznano. Ja nie pracuję czy skoro już otrzymałam 1000zl jednorazowo to mimo wszystko mogę się starać od sttycznia o tę zapomogę bo zrozumiałam to tak że to ma działać jako maciezyński

 19. Witam Pani Aniu.Urodziłam w Maju tego roku córeczke. Byłam dzis w gminie i mówili ze mi nie przysługuje 1000zl poniewaz obejmuje dzieci które urodziły sie od dnia 01.06.2015 czy to jest prawda?

  1. Pierwsze słyszę o takiej informacji. Ustawa nie wprowadza ograniczeń. Nie jest jeszcze oficjalnie znany wniosek formalny o świadczenie. Sprawdzę to.

 20. Witam. Mam pytanie,córka urodziła się 30 września chcę się ubiegać o roczny macierzyński dla bezrobotnych,czy już są przyjmowane wnioski,czy dopiero od stycznia?Jakie dokumenty będzie trzeba przedstawić?

  1. Dopiero od stycznia 2016 r. Wniosek formalny nie jest jeszcze oficjalnie znany. Czekamy do Nowego Roku.

 21. Witam corka ur sie 30 listopada 2015 ja jako ojciec ubezpieczony w krusie zlozylem w wniosek o jednorazowy zasilek a partnerka moja jest bezrobotna w Pup i nie jestesmy malzenstwem .Czy partnerce nalezy sie tez ten 1000 tys?

 22. Wiyam im wiecej czytam tym mniej rozumiem. W momencie zajsca w ciaze bylam zatrudniona na umowe o prace jest to umowa na zastepstwo. Synka urodzilam w czerwcu 2015 i od tego czasu jestem na macierzynskim w smiesznej kwocie 375 zl placonym przez pracodawce. 19 grudnia wraca zastepowany pracownik ja trace prace i macierzynski od tego czasu placi mi zus. Pytanie brzmi czy mi rowniez przysluguje podwyzszenie macierzynskiego do 1000 zl? Jezeli tak to gdzie mam sie udac aby to zalatwic czy zus z automatu podwyzszy mi do 1000?

  1. Powinno być to zrobione z automatu przez ZUS, natomiast jak to będzie w praktyce? Proszę jeszcze zadzwonić sobie do ZUSu.

 23. witam p Aniu jezeli partner paracuje na umowe o prace na czas nieokreslony nie pobieral zasilku na corke ja jestem bezrobotna pobierałam becikowe oraz dodatek do rodzinnego ten 1000zł toczy nam bedzie sie nalezało?

  1. i wiadomo juz jakie papiery beda potrzebne

 24. Wniosek na zasilek rodzicielski kiedy trzeba zlozyc i czy nalezy sie zwrot do tylu jesli dziecko urodzilo sie 17sierpnia2015 bede wdzieczna za odp.

  1. Wniosek do gminy lub mopsu składamy od stycznia 2016 r. Nie należy się zwrot do tyłu.

 25. Witam. W lipcu urodzi nam się dziecko. Ja pracuję na czas określony za najniższą a moja partnerka jest uczennicą 3klasy szkoły zawodowej. Czy jakieś świadczenia nam się należą po urodzeniu dziecka ?

  1. Ustawa używa określenia student aby otrzymać świadczenie rodzicielskie. Jestem ciekawa jak będę to urzędy interpretować. Dla mnie Pana partnerce sie należy świadczenie rodzicielskie, proszę składać.

 26. witam pani aniu corke urodzilam 14 wrzesnia 2015r czy mnie tez bedzie przyslugiwal ten 1000zl becikowego?

  1. Jeśli jest Pani osobą bezrobotną bez prawa to zasiłku to takie świadczenie rodzicielskie Pani przysługuje. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom bezrobotnym (bez względu na to, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy też nie), studentom, rolnikom oraz pracującym na umowach o dzieło.

 27. witam pani aniu mam pytanie urodzilam corke 14 wrzesnia czy mnie tez bedzie przyslugiwalo to swiadczenie?

 28. Pobieram swiadczenie pielegnacyjne na niepelnosprawnego ayna urodzilam dziecko czy zasilek rodzicielski. Mi przysluguje oplacam krus

  1. Ja nie widzę tutaj przesłanek przemawiających za tym, że świadczenia rodzicielskie w tym konkretnym przypadku się nie należy. Ustawa nie wprowadza wprost ograniczeń. Proszę składać wniosek. Nie jest jeszcze znana sama treść wniosku i być może on będzie wprowadzał jakieś ograniczenia. Nie miej jednak proszę składać wniosek.

 29. Prosze odpisac na moje pytanie pani aniu pozdrawiam

  1. Przeoczyłam pytanie? Poproszę o przesłanie raz jeszcze.

 30. Pani Aniu przepraszam jeśli pytanie już padło ale ja go nie znalazłem.
  W listopadzie urodziła się nam córeczka, żona nie pracuje, ja tak na umowę o prace.
  Czy jeśli złożę teraz wniosek o „stare” becikowe, to czy po 1 stycznia żona może ubiegać się o świadczenie rodzicielskie 1000zł / miesiąc?

  1. Tak, jak najbardziej może żona się ubiegać o świadczenie rodzicielskie. Po Nowym Roku proszę składać wniosek. Świadczenie rodzicielskie jest odrębną kwestią. Becikowe jest pomocą jednorazową.

 31. Witam. Mam pytanie z troche innej beczki. Czy jesli pracuje na umowe na czas okreslony 3msc i zaszlam w ciaze aktualnie przebywam na l4 w dniu narddzin dziecka umowa ulega zakonczeniu z tego co wyczytalam… Czy w tym wypadku mam sie ubiegac o zasilek macierzynski ten o ktorym pani pisze, jako bezrobotna czy te sprawe zalatwia nadal pracodawca i bedzie mi wyplacany zasilek macierzynski jako pracownikowi? Dziekuje i pozdrawiam.

  1. A czy Twoja umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu? W którym miesiącu ciąży byłaś kiedy umowa uległa wygaśnięciu?

   1. Umowa trwa do konca lutego (okres 3msc) ja jestem w 11 tygodniu ciazy. Czy unowa moze nie zostac przedluzona?

    1. Umowa zostanie przedłużona do dnia porodu z mocy prawa.

     1. Dziekuje bardzo za odpowiedz. A wracajac do poprzesniego pytania. Czy z dniem porodu umowa konczy sie i bede musiala sie starac o zasilek rodzicielski 1000 zlotych? Czy moze macierzynski nadal nalezy sie poprzez firme?

      1. Jeśli umowa zostaje przedłużona do dnia porodu, w takich sytuacjach zasiłek macierzyński wypłaca ZUS. Tobie przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.

 32. Witam Pani Aniu,

  2-go listopada tego roku, urodził Nam się synek, Ja pracuję na umowę o pracę, moja narzeczona (nie jesteśmy małżeństwem), jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP-ie. Pod koniec listopada złożyłem wniosek o zasiłek z tytułu narodzenia dziecka ( tysiąc złotych jednorazowo). Po przeliczeniu Naszych dochodów na członka rodziny, Pani w Urzędzie Gminy powiedziała, że należy się Nam zasiłek rodzinny, oraz jednorazowy dodatek w wysokości tysiąca złotych (dodatkowo do „becikowego”). Nasze pytanie jest takie, czy po 1 stycznia mogę starać się o nowe świadczenie rodzinne, które wypłacane byłoby do ukończenia roczku przez naszą pociechę?

  Pozdrawiam M.

  1. Pana „żonie”/partnerce przysługuje świadczenie rodzicielskie. Po nowym roku proszę składać wniosek.

 33. witam mam pytanie bo już się pogubiłam. Pracowałam na umowę na czas zastępstwa. Podczas trwania tej umowy urodziłam dziecko. Umowa nie została przedłużona. Nie jestem osoba pracującą ale pobieram z ZUS-u zasiłek macierzyński. Czy i ja otrzymam 1000zł?

  1. Jeśli pobierasz z ZUS zasiłek macierzyński to świadczenie rodzicielskie nie zostanie Ci wypłacone.

 34. Witam. Jestem osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzedzie pracy z prawem do zasilku dla bezrobotnych. Maz pracuje na umowe o prace na czas okreslony do wrzesnia 2016. Dziecko urodzi sie w okresie pobierania zasilku dla bezrobotnych. Czy mnie jako matce bezrobotnej pzysluguje zasilek rodzicielski 1000zl przez okres 1 roku?
  Czy moze ze wzgledu na fakt zatrudnienia ojca w oparciu o umowe na czas okreslony mnie takie swiadczenie nie przysluguje?

   1. Pani Aniu to jak rozumiec to stwierdzenie:

    „Jesli jednemu z rodzicow przysluguje zasilek macierzynski to drugie nie moze otrzymac swiadczenia”

    Ja rozumiem to w ten sposob, ze ojcu chyba tez taki zasilek przysluguje z uwagi na fak zatrudnienia na umowie, co w nastepstwie sprawia ze ja juz swiadczenia otrzymac nie moge. Bardzo prosze mnie wyprowadzic z bledu jesli sie myle, bo juz mam metlik w glowie 🙁

    1. Jeżeli jeden z rodziców będzie pobierał zasiłek macierzyński to drugiemu rodzicowi nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

 35. Witam , prosze o odpowiedz bo juz zglupiałam , bo wszedzie sa rozne wiadomosci. Czy swiadczenie nalezy sie osobie bezrobotnej (niezarejestrowanej w pup) a mąż pracuje na czas nieokreslony za najnizsza krajowa ?

  1. Tak zgadza się. świadczenie rodzicielskie należy się osobie bezrobotnej nawet nie zarejestrowanej w PUP.

 36. Witam a co jesli maz jest bezrobotny a ja pobieran rente rodzinna po zmarlym tacie?

  1. Mężowi i Tobie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie. Nie mniej jednak musicie zdecydować które z was o nie wystąpi.

 37. Witam do 8 listopada byłam na urlopie macierzyńskim od 9 czyli obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym zaległym i bierzącym az do 9lutego 2016. Myślimy o 2 dziecku czy musze wrócić do pracy i przepracowac 1 mieśiąc żeby nabyć prawo do wszystkich pełno płatnych świadczeń tz.chorobowe itd. Czy okres na urlopie wypoczynkowym sie do tego wliczy jak to jest?

  1. Przeczytałam gdzieś że po macierzyńskim czy wtrakcie wychowawczego będąc w kolejnej ciąży , nie przysługują mamie wszystkie świadczenia .A te co należą się w takiej sytuacji to nie są 100% płatne. Jak zrobić najlepiej żeby nie straćić?

   1. Po urodzeniu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński.

    1. Pani Aniu jak już wspominałam myślimy o 2 dziecku, teraz jestem szczęśliwą mama Eryczka 14miesięcy. Wacham się nad wychowawczym
     (wiem ze moge przerwac w kazdej chwili, powiadamiając o tym szefową ) jeśli będe w ciąży w tym okresie to do jakich zasiłków będe mieć prawo ?

     1. Jeśli zajdziesz w drugą ciążę i urodzisz dziecko to będziesz mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego na obowiązujących zasadach.

 38. Czy w przypadku urodzenia bliźniaków takie świadczenie jest w wysokości 1000 zł x 2 dzieci/ 2000 zł/ czy 1000 zł ale dłużej wypłacane/65 tyg/?

  1. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku porodu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku porodu trojaczków, 69 tygodni w przypadku porodu czworaczków i maksymalnie 71 tygodni w przypadku porodu pięcioraczków i większej liczby dzieci.

Dodaj komentarz