Klub dziecięcy – jedna z form opieki nad małym dzieckiem

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy nowych doświadczeń i umiejętności.

1) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do klubu dziecięcego?
Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy już taki funkcjonuje. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twoje gminie nie ma żadnego klubu dziecięcego, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

2) W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?
W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3) Jak długo dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?
W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców (tak jak jest w przypadku żłobka).

4) Ile kosztuje klub dziecięcy?
Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący klub dziecięcy. W przypadku klubów dziecięcych publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie są mniejsze (co powinno zostać określone w statucie żłobka).

5) Kto opiekuje się dziećmi w klubie dziecięcym?
W klubie dziecięcym, tak samo jak w żłobku, może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom klubu dziecięcego mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

6) Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę klubie dziecięcym?
W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci.

7) Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w klubie dziecięcym?
Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem. Ponadto, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym.

8) Na co zwrócić uwagę przy wyborze klubu dziecięcego?
Wyróżniamy kluby dziecięce publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy) oraz kluby dziecięce prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne). Jednak we wszystkich obowiązują takie same standardy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że klub dziecięcy spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w klubie dziecięcym i kwalifikacji personelu.

A czy w waszym mieście bądź gminie istnieją kluby dziecięce?

Klub dziecięcy – jedna z form opieki nad małym dzieckiem
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.