Tata a urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach

Kochani, w związku z tym, że wśród czytelników bloga są również tatusiowie. Dzisiaj kontynuacja serii pytań i odpowiedzi dotyczących urlopu rodzicielskiego. Tym razem na tapecie Tatuś – zobacz najczęściej zadawane pytania w serwisie http://rodzicielski.gov.pl/

Czy jeśli w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego pracownicy – mamie dziecka, która z niego korzysta kończy się umowa o pracę, aby zachować pozostałe tygodnie tego urlopu powinien je wykorzystać ojciec dziecka?
Tak. Niemniej jest to możliwe pod warunkiem, że tata dziecka sam jest
pracownikiem oraz że część urlopu rodzicielskiego, niewykorzystana przez mamę dziecka w związku z ustaniem jej zatrudnienia, wyniesie 8 tygodni lub więcej. W takiej sytuacji była pracownica nie musi jednak przekazać urlopu ojcu dziecka. Po ustaniu zatrudnienia straci ona wprawdzie prawo do tego urlopu, ale będzie mogła skorzystać z prawa do zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego. Tak więc do rodziców należeć będzie decyzja czy tata dziecka przejmie część tego urlopu czy też mama dziecka skorzysta z prawa do zasiłku. Natomiast w przypadku gdy część urlopu rodzicielskiego niewykorzystana przez mamę dziecka w związku z ustaniem jej zatrudnienia, wyniesie mniej niż 8 tygodni (np. 5) ojciec dziecka nie będzie mógł przejąć pozostałej części urlopu rodzicielskiego.
W takiej sytuacji po ustaniu zatrudnienia mama dziecka będzie mogła jednak skorzystać z prawa do zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego.

Z jakich uprawnień do urlopów po wprowadzeniu urlopu rodzicielskiego może korzystać tata dziecka?
W przypadku rezygnacji z części podstawowego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka jego tata ma prawo wykorzystać pozostałą jego część.
Bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim może opiekować się dzieckiem na dodatkowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze lub dzieląc go z mamą dziecka, a bezpośrednio po nim może skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego również w pełnym wymiarze lub dzieląc go z mamą dziecka.
Przysługują mu też urlopy: ojcowski i wychowawczy.

Po ilu tygodniach urlopu macierzyńskiego tata może zastąpić mamę w opiece nad dzieckiem i jakie ma uprawnienia w sytuacji, gdy mama dziecka wróci do pracy i to on będzie je wychowywał?
Po wykorzystaniu przez mamę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego tata dziecka ma prawo przejąć pozostałą część tego urlopu. Po niej natomiast sam może zdecydować z jakich uprawnień związanych z rodzicielstwem chciałby skorzystać. Możliwych jest wiele rozwiązań np.: Bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka może skorzystać z urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z nowego urlopu rodzicielskiego. Po podstawowym urlopie macierzyńskim może również skorzystać z urlopu Trzeba jednak pamiętać, że przy wyborze takiego rozwiązania nie będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z nowego urlopu rodzicielskiego, ponieważ  w tej sytuacji nie zostanie zachowany wymóg bezpośredniego następowania po sobie urlopów: dodatkowego macierzyńskiego po podstawowym. Tak samo będzie, jeśli po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka zdecyduje się na urlop wychowawczy).

Czy pracownik tata dziecka może przejąć urlop macierzyński już po miesiącu wykorzystywania tego urlopu przez mamę dziecka? Jeżeli nie, to czy są planowane zmiany w tych przepisach?
Nie, nie może. Tata dziecka ma prawo przejąć część podstawowego urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez mamę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu. Obecnie nie są planowane zmiany przepisów w tym zakresie.

Czy tata dziecka może bezpośrednio po jego narodzinach skorzystać z urlopu ojcowskiego, czyli w tym samym czasie, kiedy mama dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim?
Tak, urlop ojcowski może być wykorzystany w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, również w czasie, gdy mama dziecka korzysta z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy tacie dziecka, który nie jest w związku małżeńskim z mamą tego dziecka, przysługuje urlop ojcowski, a jeśli tak, to od kiedy i w jakim wymiarze?
Tak, urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługuje pracownikowi – tacie dziecka niezależnie od tego, czy pozostaje on w związku małżeńskim z mamą dziecka. Urlop ten może być wykorzystany począwszy od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, również w czasie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy można skorzystać z urlopu ojcowskiego dwa razy w tym samym roku, ale na dwoje dzieci urodzonych przez tą samą mamę, z których jedno jeszcze nie ukończyło roku, a drugie dopiero się urodzi?
Tak, pracownik jest uprawniony do dwóch odrębnych urlopów ojcowskich na dzieci urodzone w tym samym roku kalendarzowym, ale w dwóch porodach.  Jedynym ograniczeniem w takim przypadku może być wiek dzieci, ponieważ każdy z tych urlopów można wykorzystać tylko w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia.

Czy można skorzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dwa razy na dwoje dzieci urodzonych w tym samym roku kalendarzowym przez tą samą mamę?

Tak, pracownik jest uprawniony do dwóch odrębnych urlopów ojcowskich na dzieci urodzone w tym samym roku kalendarzowym, ale w dwóch porodach.  Jedynym ograniczeniem w takim przypadku może być wiek dzieci, ponieważ każdy z tych urlopów można wykorzystać tylko w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia.  Skorzystanie przez tatę dziecka z urlopu ojcowskiego nie pozbawia go prawa
do nowego urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z nową ustawą z tytułu urodzenia kolejnych dzieci, na każde z nich przysługiwać będzie odrębny urlop rodzicielski. Urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przy założeniu, że mama dzieci jest pracownicą, jeśli jednak nie jest, tacie dzieci nie przysługuje ten typ urlopu.

Czy pracownik, który w podobnym czasie zostanie ojcem dwojga dzieci, jednego ze związku małżeńskiego, a drugiego ze związku nieformalnego, w obu tych przypadkach może skorzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego? Czy też uprawnienia te znoszą się nawzajem?
Nie, nie znoszą się nawzajem. Pracownik taki jest uprawniony do dwóch odrębnych urlopów ojcowskich na dzieci urodzone przez różne matki.
Jedyne ograniczenie możliwości skorzystania z takich urlopów stanowi wiek dzieci, ponieważ każdy z tych urlopów można wykorzystać tylko w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia. Skorzystanie przez tatę dziecka z urlopu ojcowskiego nie pozbawia go prawa do nowego urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z nową ustawą, urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przy założeniu, że obydwie mamy są pracownicami, gdyby jednak tak nie było, tata dzieci nie będzie uprawniony do tego typu urlopu.

Czy roczny urlop można podzielić tak, żeby pierwsze 6 miesięcy wykorzystała mama, a kolejne 6 – tata dziecka?
Tak, można. To sami rodzice zdecydują jak wykorzystają urlop przysługujący im z tytułu narodzin ich dziecka.  Należy tylko pamiętać, że pierwsze 14 tygodni od porodu przysługuje wyłącznie mamie dziecka. Jeśli po tym czasie zdecyduje się ona wrócić do pracy, to niewykorzystaną część podstawowego urlopu macierzyńskiego udziela się jego tacie.  Niezależnie od tego tacie wychowującemu dziecko przysługuje 2- tygodniowy urlop ojcowski, który może wykorzystać do ukończenia przez nie 1 roku życia.

Jak jeszcze inaczej rodzice mogą podzielić między sobą taki urlop?
Dodatkowy urlop macierzyński można wykorzystać w jednej lub dwóch częściach, a urlop rodzicielski w jednej, dwóch lub trzech częściach,
w obu przypadkach następujących bezpośrednio po sobie. Do samych rodziców należy decyzja, czy urlopy te w całości wykorzysta jedno z nich, czy i ewentualnie w jaki sposób podzielą je między sobą.
Jak to może wyglądać w praktyce?
Może to wyglądać np. tak: cały dodatkowy urlop macierzyński, czyli 6 tygodni wykorzystuje mama, albo też  pierwsze 3 tygodnie mama a kolejne 3 – tata.  Cały urlop rodzicielski, czyli 26 tygodni wykorzystuje tata, albo 8 tygodni mama, potem 8 – tata i kolejne 10 – mama.

Czy tata dziecka, który nie jest w związku małżeńskim z mamą tego dziecka, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?
Nie zależy to od tego, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, a od tego, czy są pracownikami:
Tak, jeśli oboje rodzice dziecka są pracownikami.  Wówczas bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze przez mamę albo tatę dziecka lub w dwóch częściach przez oboje rodziców, tata dziecka może skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego. Nie, jeśli mama dziecka nie jest pracownicą i co za tym idzie nie przysługuje jej podstawowy urlop macierzyński. Wówczas nie można udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a tym samym następującego bezpośrednio po jego wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

Czy na urlopie rodzicielskim rodzice mogą „przeplatać się” opieką nad dzieckiem, tak żeby np. najpierw zajmowała się nim mama, potem tata, a potem znowu mama?
Tak, jako że nowy urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, z pierwszej z nich może skorzystać mama dziecka,
z drugiej jego tata i z trzeciej znowu mama. W takim przypadku należy jednak pamietać, że części te muszą następować bezpośrednio po sobie i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Czy mama i tata dziecka mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie?

Tak, przy czym łączny wymiar urlopu rodzicielskiego w takim przypadku nie może przekroczyć 26 tygodni, co oznacza, że w tym samym czasie oboje rodzice mogą korzystać z takiego urlopu maksymalnie 13 tygodni (13 tygodni urlopu rodzicielskiego mamy dziecka i 13 tygodni urlopu taty dziecka daje razem 26 tygodni).

Od czyjego wynagrodzenia: mamy czy taty dziecka będzie liczona wysokość zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie korzystać mama dziecka pobierając w tym czasie zasiłek w wysokości 100 %, natomiast z urlopu rodzicielskiego – tata dziecka pobierając za ten czas zasiłek w wysokości 60 %?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby korzystającej z danego urlopu i liczona na podstawie jej wynagrodzenia za pracę. Zatem w tym przypadku zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% będzie liczony na podstawie wynagrodzenia za pracę taty dziecka.

Czy tata dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy mama dziecka (której umowa o pracę przedłużona do dnia porodu uległa rozwiązaniu z tym dniem) nie jest na urlopie macierzyńskim, ale pobiera zasiłek macierzyński?
Nie, ponieważ warunkiem udzielenia urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługującego mamie dziecka będącej pracownicą a bezpośrednio po nim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski stanowi więc kontynuację tych urlopów. Jeśli mama dziecka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego (ani podstawowego ani dodatkowego), a tylko do zasiłku, to tata dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji mama dziecka ma prawo do zasiłku również za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Czy tata dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie z mamą tego dziecka?
Tak, rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego tzn. zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu, jednak maksymalnie przez 3 miesiące.

Czy tata dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego, kiedy mama tego dziecka jest na urlopie macierzyńskim, a potem rodzicielskim?
Tak, tata wychowujący dziecko, zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, może skorzystać z urlopu wychowawczego w trakcie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Z jakiego urlopu i w jakim wymiarze może skorzystać tata dziecka (w sytuacji, gdy mama tego dziecka wróci do pracy i to on będzie się nim opiekował), który przebywa na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko?
W takiej sytuacji tata przebywający na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko może zrezygnować z tego urlopu, a następnie skorzystać z części podstawowego urlopu macierzyńskiego. Mowa tu o części pozostałej po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka. Bezpośrednio po podstawowowym urlopie macierzyńskim może natomiast skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy w przypadku, gdy mama dziecka nie jest nigdzie zatrudniona, tacie tego dziecka przysługuje urlop ojcowski? A rodzicielski?
Urlop ojcowski jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie ojcu dziecka. Nie można go zatem dzielić, ani przekazać mamie dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest pracownikiem, urlop przysługuje mu także, jeżeli mama nie pracuje. Natomiast urlop rodzicielski,  który może być wykorzystany przez oboje rodziców, wpisuje się w dotychczasową strukturę urlopów: podstawowego i dodatkowego macierzyńskiego, które związane są ze stosunkiem pracy matki dziecka. Warunkiem jego udzielenia jest bowiem wcześniejsze korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługującego mamie dziecka będącej pracownicą, a bezpośrednio po nim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski stanowi więc kontynuację tych urlopów.

Tata a urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

83 comments

 1. Witam. Mam takie pytanie 22.08.2015r urodziła się córką żona była bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy i jest na bezpłatnym macierzyńskim czy ja jako ojciec pracujący umowę mam do końca roku mogę skorzystać z tacierzyńskiego ile mi przysługuje i czy płatne z góry dziękuję za odpowiedź

  1. A co to znaczy, że jest na bezpłatnym macierzyńskim? żona nie skorzystała ze świadczenia rodzicielskiego?

 2. Czesc 🙂 Ojciec noworodka ma prawo do skorzystania z 2 tygodni urlopu, do ukonczenia przez dziecko 2 lat. I w zwiazku z tym mam pytanie. Jezeli ojciec dziecka w chwili narodzin byl osoba bezrobotna, nie ubezpieczona, to czy po podjeciu nowej pracy (ktora by podjal do ukonczenia przez dziecko dwoch lat), bedzie mogl wykorzystac ten urlop?
  Pozdrawiam

   1. Dziekuje za odpowiedz 🙂 I wystarczy wowczas zlozyc wniosek o urlop?

     1. A jak firma sprawdzi, czy wczesniej nie korzystal z tego urlopu? Czy do wmiosku cos dolaczamy?

      1. Kadrowa w firmie to sprawdzi, może np zadzwonić do poprzedniego miejsca pracy.

 3. Hej, mam pytanie. Czy jeśli z końcem miesiąca zmieniam pracę,a dziecko już się urodziło czy w takiej sytuacji urlop ojcowski będzie mi przysługiwał w nowej pracy, jeśli jeszcze nie mam tam podpisanej umowy? Proszę o odpowiedź.

 4. Witam!
  Czy tata dziecka może przejac urlop rodzicielski (mama wykorzystała urlop macierzynski oraz dodatkowy – w sumie 26 tygodni) jeśli nie jest zatrudniony – skończyła się umowa (wcześniej pracował zawsze na umowę o pracę przez kilkanaście lat)?Dodam mama jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli ojcu przysługuje takie prawo to od jakiej podstawy będzie naliczane wynagrodzenie?

  1. Aby ojciec dziecka mógł przejąć urlop rodzicielskie musi pozostawać w zatrudnieniu. W którym roku urodziło się dziecko?

   1. Dziecko urodziło się w październiku 2015. Czyli rozumiem ze nie może kontynuować opieki jeśli nie jest zatrudniony. Dziękuję za odpowiedź.

    1. Do kiedy maz ma umowe o prace? I kiedy ty chcesz wricic do pracy? Ilw wykorzystalas urlopu?

 5. Pani Aniu, a co w przypadku, gdy mama wykorzystała 26 tygodni urlopu (macierzyński+dodatkowy macierzyński), resztę chce przejąć tata, ale w trakcie wykorzystywania przez niego urlopu kończy mu się umowa o pracę ( ma umowę na czas określony). Czy należy mu się zasiłek na pozostałą część urlopu rodzicielskiego?

  1. Zus powinien kontynuować wtedy wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

 6. Witam serdecznie. Jeśli matka zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony wnioskuje do 14 dni po porodzie o udzielenie jej po podstawowym macierzyńskim dodatkowego urlopu mac. w pełnym wymiarze i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przy czym 8 tygodni tego urlopu (rodzicielskiego) jednocześnie wykorzystałby ojciec dziecka, to jak wyglada wtedy zasiłek? Czy będąc jednocześnie na urlopie rodzicielskim i matka i ojciec dostają zasiłek? W jakiej wysokości? Z góry dziękuję za odpowiedź

 7. Tak wiem że jest bezpłatny. Dziękuję bardzo za udzielenie informacji pozdrawiam 🙂

 8. Dziękuję bardzo 🙂 mąż dziś był u pani co zajmuje się kadrami w jego pracy i chyba jest niekopetentna ponieważ powiedziała ze nie może. A jaki okres należy się tego wychowawczego?

 9. Witam! Mam pytanie odnośnie wychowawczego. Trochę już z tym wszystkim się gubię i nie rozumiem. Chodzi o to że rok temu urodziłam syna podczas trwania macierzyńskiego wygasła mi umowa o pracę teraz od września przeszłam z macierzyńskiego na zasiłek dla bezrobotnych. Moje pytanie to czy będąc osobą bezrobotną pobierajaca zasiłek lub już później nie to czy mój mąż który jest zatrudniony od kilkunastu lat może skorzystać z urlopu wychowawczego?

 10. Witam,
  Moja żona w trakcie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego trafiła do szpitala i pozostanie hospitalizowana do końca jego trwania. W deklaracji dla pracodawcy o wysokości świadczeń przez nią pobieranych w okresie po porodzie tj. także i okresie urlopu rodzicielskiego zaznaczyła opcję 80% , w związku z jej choroba chcę przejąć pozostałą część tego urlopu na siebie i sprawować opiekę nad dzieckiem. Moje pytanie jest odnośnie tego w jakiej wysokości świadczenia zostaną mi wypłacone w związku z przejęciem urlopu rodzicielskiego na 3 miesiące. Proszę panią o odpowiedź. 🙂

 11. Ma pani już jakieś wieści z warsztatów związanych z nowelizacją przepisów dla ojców ?

  1. 15 maja br. Sejm uchwalił ustawę, która umożliwia ojcom skorzystanie z urlopów macierzyńskich w trzech szczególnych przypadkach:

   śmierci mamy dziecka,
   gdy matka porzuci dziecko,
   jeśli mama nie może sprawować nad dzieckiem opieki w sytuacji gdy np. sama jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

   Według obecnie obowiązujących przepisów, prawo ojca do uprawnień rodzicielskich wynika z uprawnień matki dziecka. Tata dziecka może skorzystać z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego jednak dopiero po wykorzystaniu przez mamę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowanych wyłącznie dla niej oraz pod warunkiem, że zarówno matka jak i ojciec dziecka są ubezpieczeni.

   Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka (w tym pracownika) lub ubezpieczonego członka najbliższej rodziny w przypadkach wskazanych powyżej, również w sytuacji, jeżeli matka dziecka nie była ubezpieczona (nie była pracownikiem).

 12. Witam
  Ja pracuje w jednej pracy na na pełnym etacie a w drugiej na 0,5 etatu.
  czy w obu pracach mogę wykorzystać urlop ojcowski czy tylko w jednej.

  Pozdrawiam

  1. Pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego u każdego pracodawcy.

 13. Dziękuje za odpowiedź i czekam na wieści z warsztatów związanych z nowelizacją przepisów.
  Pozdrawiam 🙂

 14. Pani Aniu był tu kiedyś temat o urlopach rodzicielskich dla ojców na etacie gdy matka dziecka prowadzi działalność gospodarczą. A raczej o braku takiej możliwości. Gdzie to się podzialo?

  1. Jak sobie prześledzisz pytania raz jeszcze to znajdziesz, jest o tym mowa na początku komentarzy. Od nowego roku wchodzą zmiany, zobaczymy co rząd zaproponuje. 4 września będę na warsztatach w Kancelarii Premiera. Będzie o zmianach w uprawnieniach rodzicielskich, dowiem się czy przepisy zmienią się na korzyść ojców. Jeśli masz dodatkowe pytania to pisz tutaj. Zadam je na warsztatach.

 15. Witam,

  chcemy podzielić urlop rodzicielski z ojcem dziecka. ja 10 tygodni on 16. Oboje jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę. Złożyłam odpowiedni wniosek do Zusu, jednak Pani z Zusu zadzwoniła do mnie i powiedziała, że muszę dostarczyć zgodę od pracodawcy męża, że wyrażają zgodę na taki urlop. Pracodawca przecież ma obowiązek się zgodzić, a my nie chcemy za wcześnie mówić u męża w pracy o tym, że będzie brał za ponad pół roku 4 miesiące wolnego. Czy ZUS naprawdę wymaga takich dokumentów? z góry dziękuję za pomoc.

 16. Zapomniałam dopisać, że prowadzę własną działalność.

 17. Witam,
  Wnioskowałam o urlop macierzyński roczny. Okazuje się ze jestem w ciązy. Żle się czuję i potrzebuję pomocy męża przy dziecku. Czy mogę iść na L4, a mąż może przejąć moje macierzyńskie ostatnie 2,5 miesiąca? Dodam, że mąż wykorzystał urlop ojcowski 2 tyg. Jest pracownikiem służb mundurowych-a tam nie ma zusu.

  1. Od nowego roku przepisy się zmieniają i będzie mógł. Obecnie nie.

 18. Dodam że Zona pracowała 5 miesięcy przed odejściem na chorobowe, na chorobowym była 4 miesiące a ja pracuje bez przerwy od 10 lat.

 19. Witam mam takie pytanie. Mojej żonie nie należał się urlop macierzyński. Dziś dziecko ma 5 miesięcy a żona znalazła prace. Teraz nasuwa się pytanie czy ojciec dziecka może skorzystać z jakiegoś urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (płatnego) jeżeli tak to na jakich zasadach? Z góry dziękuje za wyjaśnienie.
  Pozdrawiam 🙂

  1. Witaj Damian, we wrześniu biorę udział w warsztatach związanych z nowelizacją przepisów. Twój przypadek już sobie zapisałam i mam na liście. Czy nowe przepisy będa na korzyść ojców? Po szkoleniu odpowiem. Na ten moment nie chce się wypowiadać.

 20. Witam, mam pytanie na które nigdzie nie mogę zleźć odpowiedzi, zatem spróbuje wyjaśnić tutaj może ktoś mi pomoże:

  Moja żona zaszła w ciąże będąc na ostatnim semestrze studiów dziennych ( do tej pory nigdzie nie pracowała ). Studia ukończyła, a poród odbył się 12.06.2015. Teraz dostała propozycje pracy na cały etat o umowę o pracę w swoim zawodzie, chciałby wykorzystać tą szanse i od września zacząć pracę, jednakże ktoś musi się zająć niemowlęciem, zatem czy ja jako mąz mając pracę na cały etat ( umowa o pracę na czas określony ) mogę przejść na urlop tacierzyński ( do ukończenia przez dziecko roku życia ) ? a jeśli tak, czy w przepisie jest jakiś kruczek że żona musi odpowiedni czas przepracować ? wiadomo na początek dostałaby umowę na okres próbny na 3 miesiące ? . Problem stanowi tutaj sam fakt że nigdy żona nie pracowała jednakże ma lepszą ofertę pracy od mojej zatem fajnie byłoby skorzystać, ale wiadomo ktoś musi sie dzieckiem zająć. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 21. Dodam, że wnioskowałam o urlop macierzyński podstawowy i uzupełniający, a deklarowałam, że mąż będzie brał urlop rodzicielski.

  1. Czyli z tego co piszesz rozumiem, że prze 26 tygodni macierzyńskiego otrzymywałaś 100% swojej pensji, czy tak? Jeśli tak, mąż dostanie 60%.
   Jeśli jednak wnioskowałaś wcześniej o udzielenie całości urlopów przysługujących z tytułu urodzenia dziecka (a więc z prawem do zasiłku w wysokości 80 %) a później zrezygnowałaś z części urlopu rodzicielskiego, którą to część będzie wykorzystywał tata tego dziecka. W takim przypadku wysokość przysługującego ojcu zasiłku macierzyńskiego będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru obliczonego na podstawie jego zarobków.

   1. Witam,
    dziękuję za odpowiedź. Jednak we wniosku napisałam, że proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego oraz uzupełniającego u.m., natomiast z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał mąż. W związku z tym wnioskowałam o te 80% dla mnie i dla męża. Czy tak jest prawidłowo? U mnie w księgowości mówią, że jest ok, natomiast u męża pani to nie pasuje.

    1. Czyli przez pierwsze pół roku otrzymywałaś 80% wynagrodzenia tak?

 22. Witam,
  a czy wie Pani może, skoro wnioskowałam o 26 tygodni urlopu macierzyńskiego dla siebie i 80% pensji, deklarując, że resztę weźmie mąż, czy ten mój mąż również będzie miał 80% pensji jako zasiłek na urlopie rodzicielskim? Jego księgowa twierdzi, że dostanie 60%. Ale przecież ja 14 dni przed porodem to wnioskowałam. Jaka jest podstawa prawna, jaką można przedłożyć tej księgowej?
  Pozdrawiam,
  Iwona

 23. Witam. Jestem w połowie ciąży i jednocześnie na urlopie wychowawczym na pierwsze dziecko. Okres wychowawczego, o który wnioskowałam (czyli rok) kończy się za miesiąc. Chcielibyśmy, żeby wówczas mąż przejął dalszą część urlopu wychowawczego, a ja wykorzystam urlop wypoczynkowy i przejdę na zwolnienie lekarskie. Główna wątpliwość dotyczy tego, o jaki okres wychowawczego może wnioskować mąż: czy tylko do porodu, czy też po porodzie będzie mógł być nadal na wychowawczym, a ja jednocześnie na macierzyńskim na drugie dziecko?

  1. Mąż ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzieleniu mu urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko. Ka to wygląda os strony formalnej: Prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do owego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, może być on wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

   Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop może być udzielony nie później niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Jeśli jednak dziecko jest niepełnosprawne (z orzeczoną niepełnosprawnością), to urlop wychowawczy może być udzielony do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

   Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z 36 miesięcy urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Na urlopie mogą być jednocześnie oboje z rodziców (lub opiekunów) dziecka, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. Jeśli jeden z rodziców nie wykorzysta „swojego” miesiąca, łączny wymiar urlopu wychowawczego skróci się o ten czas.

 24. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie konfiguracji, która chyba nie została opisana:
  Po 20 tygodniach urlopu macieżyńskiego, chciałabym 'oddać’ kolejne 26 tygodni dla ojca dziecka. Czy w tym czasie ja mogę pójść na bezpłatny urlop wychowawczy? Czyli żebyśmy w czasie trwania tych 26 tygodni mieli zasiłek w postaci 80% pensji ojca dziecka, a ja nie miałabym wynagrodzenia, ale oboje nie pracowalibyśmy?
  Będę wdzięczna za pomoc
  Pozdrawiam
  Anna

 25. Witam mam pytanie jestem w ciąży a chcielibyśmy podzielić się z mężem urlopem macierzyńskim tak abym pierwszą połowę wykorzystała ja a drugą mój mąż. I tutaj moje pytanie jak wygląda wynagrodzenie w tym czasie moje i męża?

  1. Za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 %, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego – w wysokości 60 %.
   Jeśli natomiast rodzice będący pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru albo mianowania
   dziecka zdecydują się na wykorzystanie wszystkich tygodni urlopu przysługujących im z tytułu jego narodzin i w związku z tym mama tego dziecka, nie później niż 14 dni po porodzie, zawnioskuje o udzielenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, wówczas zasiłek macierzyński za cały ten okres będzie wynosił 80 %.

   Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby korzystającej z danego urlopu i liczona na podstawie jej wynagrodzenia za pracę. Jeśli mama dziecka złoży wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim – urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego również w pełnym wymiarze z prawem do zasiłku w wysokości 80 % i przez cały okres tych urlopów będzie korzystać z nich sama, wówczas wysokość zasiłku będzie liczona na podstawie jej wynagrodzenia za pracę.

   Natomiast w przypadku rezygnacji mamy dziecka z całości bądź części urlopu rodzicielskiego i przejęcia go lub jego części przez tatę dziecka, wówczas zasiłek w wysokości 80% przysługujący ojcu dziecka będzie liczony na podstawie jego wynagrodzenia za pracę.

 26. Witam. Czy mogę przerwać urlop macierzyński ponieważ jestem w drugiej ciąży iść na L4? Czy wtedy będę miała płatne 100% z wynagrodzenia czy z zasiłku pobieranego przez ost pól roku? Do kiedy mogę zmienić decyzję w sprawie wypłaty zasiłku tj. 80/80 czy 100/60

  1. Napisz mi proszę czy jesteś teraz na urlopie macierzyńskim podstawowym dodatkowym czy rodzicielskim?

 27. Witam. Mam pytanie czy mój mąż może skorzystać z urlopu rodzicielskiego będąc na wypowiedzeniu.

 28. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 29. Witam, mam pytanie, żona skończy dodatkowy urlop macierzyński (czyli w sumie 26 tygodni) 27 października, zakładając, że ja, jako mąż, chcę wykorzystać cały urlop rodzicielski, muszę go rozpocząć od 28 października, czy mogę go zacząć, gdy żona jeszcze będzie na urlopie macierzynskim?

  1. Witam, żona skończy urlop macierzyński dodatkowy i dopiero Pan rozpocznie urlop rodzicielski. Trzeba pamietac o tym, że musi pan zgłosić to pracodawcy w formie wniosku o urlop rodzicielski na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego.

 30. Witam,
  mam pytanie, jestem zatrudniona na stałe, pełen etat, mąż również. Obecnie przebywam na rocznym urlopie macierzyńskim, który ma trwać do 4 listopada, gdyż taki złożyłam wniosek po urodzeniu dziecka. Chcielibyśmy jednak z mężem zmienić zdanie tak, aby on przejął ten urlop od września do końca jego trwania, a żebym ja wróciła wcześniej do pracy. Czy możemy tak zrobić mimo, że nie planowaliśmy tego wcześniej i nie o to wnioskowałam?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  1. Jasne, możecie tak zrobić. teraz musicie napisać wnioski do pracodawców. Ty na 14 dni przed planowana data powrotu do pracy i mąż również wniosek do pracodawcy o przejęcie pozostałych 8 tygodni urlopu. Chodzi o to, że ostatnia część urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni.

   Wklejam wam tutaj przepisy z http://rodzicielski.gov.pl/tata

   Pomimo złożenia rocznego wniosku mama dziecka może zrezygnować z całości lub części, zarówno dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego.
   W takiej sytuacji może nie wykorzystać tych urlopów lub ich części wcale albo urlopy te lub ich części mogą zostać udzielone tacie dziecka.

   Rezygnacja z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i/lub urlopu rodzicielskiego jest możliwa na pisemny wniosek złożony co najmniej 14 dni wcześniej.

   Jeśli mama dziecka rezygnuje z całości lub części urlopu rodzicielskiego i powraca do pracy, tata tego dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, a jego pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

   W takiej sytuacji pracodawca może odmówić udzielenia pozostałej części urlopu tacie dziecka tylko, jeśli byłaby ona krótsza niż 8 tygodni.
   Tata dziecka mógłby też stracić prawo do urlopu rodzicielskiego lub jego części, gdyby złożył wniosek o jego przyznanie bez zachowania 14 dniowego okresu wyprzedzenia, a pracodawca odmówiłby uwzględnienia takiego wniosku oraz w przypadku, gdyby złożył wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego lub jego części w taki sposób, że nie zostałaby zachowana zasada bezpośredniego następowania po sobie urlopów: rodzicielskiego po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź, rozwiała Pani moje wątpliwości:)
    Pozdrawiam serdecznie.

 31. Witam, moja partnerka prowadzi działalność gospodarczą i bardzo często faktury oraz inne rozliczenia otrzymuje po kilku miesiącach z racji tego nie może zrobić sobie przerwy w działalności ponieważ straci bazę Klientów, którą od wielu lat budowała nie ma możliwości oficjalnie przestać pracować bo przez 14 tygodni może stracić wszystko na co pracowała latami, ja natomiast jestem na etacie i mógłbym w tym czasie zająć się dzieckiem czy w takich przypadkach istnieje możliwość aby ojciec przejął cały urlop? Nie jest to dla nas łatwa decyzja ale takie mamy czasy kredyty, inne zobowiązania itd. :/

  1. Trzeba zacząć od tego, że żonie nie przysługuje urlop macierzyński ponieważ nie jest pracownikiem w rozumieniu ustawy. Prowadzi działalność gospodarczą dlatego przysługuje jej zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS. Pan mimo, że jest Pan na etacie nie może Pan skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ponieważ urlop zawsze musi rozpocząć matka będąca pracownikiem w rozumieniu ustawy. A na marginesie nie ma możliwości aby ojciec dziecka przejął cały urlop.

 32. witam
  skoorzystałam z podstawowego urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy 29 grudnia czy po tym okresie od 1 lutego maż może przejść na urlop macierzyński?

  1. W urlopach musi być ciągłość. Urlopy muszą następować jeden po drugim. Jeśli zachowalibyście ciągłość to mąż jak najbardziej mógłby przejąć pozostały urlop.

 33. ale mama nie będzie na urlopie macierzyńskim tylko na zasiłku macierzyńskim, przez 6 miesięcy i czy tata od razu może na kolejne 6 miesięcy iść na rodzicielski? pod warunkiem że mama znajdzie prace od razu po 6 miesięcznym zasiłku macierzyńskim? wtedy tata bierze 80%n pensji (bo z góry zakładamy że idę na 12 miesięcy)i jest z dzieckiem w domu,a ja idę do pracy. tak gdzieś usłyszałam od koleżanek ale już sama nie wiem każdy mówi co innego

  1. Wszystko się zgadza, ale Ty po porodzie (umowa wygaśnie z dniem porodu) nie masz statusu pracownika, nie przysługuje Ci zatem urlop macierzyński i rodzicielski a przysługuje Ci zasiłek macierzyński. Aby tato dziecka mógł skorzystać z opcji o której wspomniałaś musisz być uprawniona do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, czyli mieć status pracownika.

 34. Czy tata dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy mama dziecka (której umowa o pracę przedłużona do dnia porodu uległa rozwiązaniu z tym dniem) z góry założy iść na zasiłek na 12 miesięcy ale później jednak będzie tylko na 6 miesięcy na zasiłku bo dostanie umowę o pracę to mąż będzie mógł pójść na kolejne 6 miesięcy ale na rodzicielski???

  1. Urlop rodzicielski z którego może skorzystać tata jest uzależniony od prawa mamy do urlopu macierzyńskiego. Po wykorzystaniu przez mamę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego tata dziecka ma dopiero prawo przejąć pozostałą część tego urlopu.
   Po niej natomiast sam może zdecydować z jakich uprawnień związanych z rodzicielstwem chciałby skorzystać. Możliwych jest wiele rozwiązań np.:
   Bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka może skorzystać z urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z nowego urlopu rodzicielskiego. Po podstawowym urlopie macierzyńskim może również skorzystać z urlopu ojcowskiego. (Trzeba jednak pamiętać, że przy wyborze takiego rozwiązania nie będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z nowego urlopu rodzicielskiego, ponieważ w tej sytuacji nie zostanie zachowany wymóg bezpośredniego następowania po sobie urlopów: dodatkowego macierzyńskiego po podstawowym. Tak samo będzie, jeśli po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka zdecyduje się na urlop wychowawczy).

 35. Dokładnie, ze względu na kończenie przeze mnie studiów nie zdążyłam się nigdzie zatrudnić. Dziękuję za odpowiedź :).

 36. Witaj Karolina. Rozumiem, ze TY nie jesteś nigdzie zatrudniona. Mężowi będzie przysługiwał ojcowski o ile będzie pracownikiem w świetle ustawy prawo pracy.

 37. a jak jest w przypadku, gdy kobieta nie pracuje a w trakcie trwania ciąży mąż zmienia pracę ? czy nadal przysługuje urlop ojcowski ? z góry dziękuję za odpowiedź :).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.