Na czym polega program rodzina 500plus?

Coraz więcej dostaje od Was pytań dotyczących programu – „Rodzina 500plus”. Mam nadzieje, że przytoczone informacje pomogą Wam i rozwieją Wasze wątpliwości w związku z nowym programem.

Na czym polega program Rodzina 500plus – Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędneJednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?

Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Najczęściej pojawiające się pytania

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie.. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej będą mieli dostęp do informacji o dochodach Polaków, którzy wystąpią o 500 zł zasiłku na dziecko?

Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało się w ten sam sposób, jak w przypadku innych świadczeń. Dostęp do podstawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie w przypadku tych osób, które starają się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?

Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?

Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy projekt zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?

Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne. Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba.

Projekt ustawy zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w złobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

Przygotowywany przez MRPiPS projekt zawiera już przepisy dot. konsekwencji w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Cudzoziemcy a świadczenie wychowawcze

W określonych przypadkach świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

Źródło podałam na dole notki. Jeśli macie do mnie pytania lub coś jest dla Was niezrozumiałe śmiało piszcie. Postaram się pomóc.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

Na czym polega program rodzina 500plus?
4.3 (85.45%) 11 głosów

Udostępnij:

93 comments

 1. Witam,
  Pobieram 500+ na drugie dziecko, na pierwsze dochod nie wiele nam przekroczyl poniewaz pobieralam swiadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł. Obecnie zasiłku juz nie pobieram i tu moje pytanie czy moge skladac wniosek na pierwsze dziecko skoro utracilismy dochod bo w takim wypadku dochod za 2014 rok nie przekroczy 800 zł.

  1. Witam adres pobytu stalego mam u mamy. Z chlipakiem i synem wynajmujemy mieszkanie i nie mamy meldunku. Osrodek pod ktory naleze odmówił nam i nie przyjal wniosku o 500+ . Co w takiej sytuacji moge zribic gdzie ten wniosek możemy złożyć?

   1. Na jakiej podstawie osrodek odmowil przyjecia wniosku? Wymagany jest adres zamieszkania a nie zameldowania. Prosze sie odwolac.

   2. ile czasu może trwać koordynacja wniosek złożyłam w Kwietniu a do dziś nie mam decyzji mąż pracuje w Niemczech na pracy sezonowej nie pobieramy zasiłku z Niemiec mamy spokojnie czekać na decyzje czy można to jakoś przyspieszyć mamy dwójkę dzieci

 2. Usłyszałam od znajomej ,że jeżeli nie pobierałam zasiłku rodzinnego od chwili narodzin dziecka (6lat), obecnie mogę mieć problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji w sprawie 500+, choć spełniam wszystkie warunki. Ile w tym prawdy ?

  1. nie potwierdzam tych informacji. Jeśli spełni pani kryteria to pani otrzyma.

   1. A jeśli od 2015 września zaczęł pracę za granicą i teraz w kwietniu już skaczył ja to mogę się starać o 500plus na pierwsze dziecko i rodzinne.

 3. My mamy dochód przekraczający 800 zl i jedno dziecko. Rząd nie wziął pod uwagę tego że niektóre rodziny wynajmują mieszkania i płacą ponad 1000 zl miesięcznie za ich wynajem. Więc ja nie mogę starać się o te pieniadze bo i tak chociaż zostaje nam 600 zl na miesiąc dochód nam przekroczy 🙁

 4. A co z rodzinami wynajmujacymi mieszkania ???? Czu tez moga sie starac o te pieniadze

  1. Pewnie, że mogą. We wniosku wpisujemy adres zamieszkania a nie zameldowania.

  2. dlaczego rząd ma brać pod uwagę wynajem każdy musi gdzieś mieszkać jak nie płacimy wynajem to płacimy kredyt albo siedzimy u rodziców by odkładać na dom

 5. Otrzymalam pismo z gminy na mój wniosek 500plus ze przekazuje mylnie zlozony w systemie, do rozpatrzenia zgodnie z wlasciwoscia. Nie rozumiem tego pisma co to oznacza?

 6. Mam z mezem dwa mieszkania na jednym jestem zameldowana ja ze starsza corka , a na drugim maz z mlodsza corka, ale mieszkamy wszyscy razem , czy musze do zasiłku 500 plus uregulować meldunek.?

  1. Nie trzeba. We wniosku trzeba podać adres zamieszkania a nie zameldowania.

 7. Dzień dobry. Mam dwoje dzieci, nie mam rozwodu, ale nie mieszkam z mezem od 3 lat. On mieszka z nowa partnerka, z ktora ma syna. W Mops- ie powiedziano mi, ze musze wpisywac go w sklad rodziny, czy to prawda?

  1. Tutaj jest problem, bo nie ma pani rozwodu ani separacji orzeczonej wyrokiem sądu i jeśli wpisze pani męża a stara się pani o 500+ to będą urzędnicy ściągali jego dochody z urzędu skarbowego. Z kolei jak pani złoży wniosek bez męża to będą chcieli informacje o ojcu dzieci. Musi pani z urzędnikami wspólnie wyjaśnić sytuację.

 8. Witam. Jestem w nieformalnym związku, mamy z partnerem 2letniego synka, mieszkamy razem jednak zameldowanie mamy pod innymi adresami. Synek ma nazwisko i meldunek ojca. Ja nie mam zadnych dochodów, a partner posiada ziemie, przez co (w teorii) dochód liczony nawet na troje przekracza próg. Chciałam sie dowiedzieć, czy moge starać sie o 500+ nie uwzględniając dochodów partnera/nie licząc go jako członka rodziny? Bardzo prosze o odpowiedź i z gory dziekuje. Pozdrawiam 😉

  1. To oczywiście pani decyzja. Natomiast urzędnicy będą to weryfikować.

 9. czy dostane 500 plus bez meldunkow i umowy mieszkania

  1. Urzędnicy chcą od osób bez meldunku, oświadczenie od wynajmującego mieszkanie, że osoby faktycznie tutaj mieszkają lub umowę najmu mieszkania. Chociaż w mojej ocenie jest tam wymagany adres zamieszkania więc powinni nie wymagać umów najmu. Choć pewnie będzie to uzależnione od interpretacji urzędników. Jest tam zapis: – Wpisz „miejsce zamieszkania“, nie „zameldowania“ – adres, pod którym mieszkamy wraz z rodziną. Nie musi on być adekwatny do miejsca zameldowania.

 10. Witam,
  Chciałam się dowiedzieć czy można dodać do wniosku zaświadczenie męża o dochodach wzięte z zusu? I czy ja jeśli mam ziemię to czy muszę podawać swój dochód? A jeśli tak to jak mam go obliczyć? Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje.

  1. Proszę dokładnie wypełnić najpierw wniosek, urzędnicy wszystko pani wyjaśnią. Jeśli będą potrzebowali dodatkowych dokumentów to o nie poproszą, będzie na to 30 dni.

 11. Witam, mam pytanie. W mojej rodzinie kuzynka ma 3 dzieci. Rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie. Cała trójka przebywa od poniedziałku do piątku w ośrodku wychowawczym. Na weekend wracają do domu. W domu spędzają wszystkie zwykłe i długie weekendy, ferie i wakacje letnie oraz choroby. Ulgę za dzieci mają rozliczaną proporcjonalnie do ilości dni w roku sprawowania opieki na dziećmi. Czy oni mogą liczyć na wsparcie z programu 500 plus. Dochodów nie przekraczają. Proszę o odpowiedź.

  1. Witam panią. Proszę przekazać rodzicom aby składali wniosek. Proszę obowiązkowo do wniosku dołączyć i dostarczyć wyrok sądu, gdzie te godziny opieki nad dziećmi są wypisane i warunki. NA tej podstawie urzędnicy wyliczą proporcjonalnie kwotę jaką otrzymają. Nie będzie to całe 500 zł ale proporcjonalnie zmniejszone adekwatnie do czasu opieki nad dziećmi.

 12. Bardzo dziękuję

 13. Witam. Mam z mezem jedno dziecko. W 2014 przekroczyl nam dochod a w 2015 i obecnie nie przekracza 800 zl na osobe.Dodam, ze w 2014 bylam na macierzynskim, mam wlasna dzialalnosc obecnie zawieszona.. Maz zarabia minimalna stawke. Czy moge ubiegac sie o 500 zl.?

  1. Proszę składać wniosek. Brany jest pod uwagę dochód za 2014 rok.

 14. Witam.Ktora kwotę z pit 2014 mam wpisać do oświadczenia o dochodach jeżeli ubiegać się też na pierwsze dziecko.

  1. W zasadzie urzędnicy będą mogli sami zdobyć takie informacje. Jeśli czegoś nie będą mogli uzyskać to na pewno poproszą o dokumenty i będzie na to czas 30 dni.

 15. Witam,
  Obecnie mamy 2 dzieci. Jeżeli dochód za 2014 rok nie uprawnia nas do 500zł na pierwsze dziecko, ale dochód za 2015 rok już tak, to jakie dokumenty muszę przedłożyć? Wróciłam do pracy na niższy etat po macierzyńskim a mąż zawiesił działalność gospodarczą w połowie 2014 roku. czy w takim wypadku przysługuje nam 500 zł na oboje dzieci? Czytałam że ważna jest obecna sytuacja rodzinna. Dziękuję za pomoc.

  1. Na drugie dziecko dostaniecie bez problemu bo dochód nie ma znaczenia. W przypadku pierwszego dziecka trzeba spełnić kryterium dochodowe 800 zł netto i dochody trzeba wskazać za rok 2014.

 16. Dziękuję pani za pomoc 🙂

 17. Jeśli mam dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (9-lat) a drugie zdrowe 3 miesięczne to dostanę na obydwie córki po 500 zł ? czy tylko na zdrową córkę, bo na niepełnosprawną mam świadczenie pielęgnacyjne? Dochody nie przekroczą 1200zł / osobę.

  1. Jeśli dochody nie przekroczą 1 200 zł to otrzyma pani 500 zł na pierwsze dziecko.

 18. Witam czy swiadczenie macierzyńskie wliczam do dochodu?

 19. Witam.Jestem po rozwodzie. Mam jedno dziecko. Były mąż nie ma ograniczonych praw rodzicielskich a z jeszcze poprzedniego związku ma jedno dziecko i tam już ma ograniczone prawa. Ja jako matka jedynaka przekraczam próg 800zł na członka rodziny. Moje pytanie jest następujące: czy były mąż może starać się o 500+ na nasze wspólne dziecko, gdyż jest to jego drugie dziecko? Chcę uniknąć sytuacji , w której chcąc wymagać się niejako od płacenia alimentów na nasze dziecko dostanie 500zł z programu i tym będzie spłacać alimenty. Dziecko jest praktycznie 80% czasu ze mną więc czemu on miałby skorzystać.

  1. Jaki dokładnie jest zapis w wyroku sądu na temat opieki nad Waszym wspólnym dzieckiem?

   1. Nie mamy orzeczonej opieki naprzemiennej a miejsce zamieszkania dziecka jest każdorazowo przy matce. Biorąc na logikę to wszystko. Skoro do pierwszego dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie i spotyka się z nim 4 razy do roku po kilka godzin a z moim dzieckiem po ok. 15 godzin tygodniowo to co z niego za rodzic. Jak taka osoba moglaby skorzystac z programu 500+. Dla mnie to jest logoczne problem w tym, że ten program w wielu sytuacjach jest nielogiczny.

 20. Witam a co w przypadku kiedy mam 3 dzieci.. Jeśli dochod nie przekracza 800zl na osobe to na piwrwsze dziecko tez bedzie liczone czy tylkona ta dwojke..

  1. W przypadku pierwszego dziecka trzeba spełnić kryterium dochodowe 800 zł. W przypadku kolejnych jest bez żadnego kryterium. Proszę składać w kwietniu wnioski.

 21. Wpis jest świetny, a sam program oceniłam i opisałam już u siebie. Program nijak się ma do wspierania rodzin wielodzietnych, niestety.

 22. Witam, a jeżeli jest matka niepelnoletnia a dziecko nie ma opiekuna prawnego to przysługuje jej to 500 zl ?

  1. Przysługuje ale trzeba wpisać rodziców jako opiekunów.

 23. Witam,wychowuję sama 2 dzieci które mam z dwoma facetami.Czy będzie mi się należeć na pierwsze dziecko jeśli nie przekroczę kryterium dochodowego jeżeli tylko na jedno mam przyznane alimenty?

 24. Bardzo dziękuję za artykuł, który napisała Pani „normalnym” językiem :). Chciałam zapytać, ponieważ mam wątpliwości. Jeśli będę pobierać świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko to 500 zł już nam się nie należy? Dodam, że dochody mojego męża nie przekraczają 800 zł, które jest wymagane. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. W ramach programu 500plus na dziecko rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto. Trzeba spełnić ten warunek.

 25. Czy jako osoba bez meldunku mogę się starać 500+? Z poprzedniego miejsca musiałam się wymeldowac, a wlasciciel wynajmowanego przez nas mieszkania nie bardzo chce nas zameldowac. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

  1. Urzędnicy chcą od osób bez meldunku, oświadczenie od wynajmującego mieszkanie, że osoby faktycznie tutaj mieszkają lub umowę najmu mieszkania.

 26. Pewnie głupie pytanie, jeśli miałam 4 dzieci, a niestety w wyniku choroby najstarsze dziecko zmarło, to czy można je liczyć jako pierwsze dziecko czy już wcale, to drugie liczy się jako teraz pierwsze?

 27. Witam, jestesmy z partnerem w nieformalnym zwiazku, mamy wspolnie jedno dziecko i dwoje starszych z poprzedniego zwiazku mojego partnera ktore zgodnie z orzeczeniem sadu mieszkaja z matka, a tylko co drugi weekend z nami, w rzeczywistosci sprawujemy opieke nad dziecmi mojego partnera w rownych proporcjach z ich matka. W jaki sposob Zlozyc wniosek zeby nasze wspolne dziecko nie zostalo potraktowane jako pierwsze (jedynak)?

  1. Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

   1. Sprawdzilismy wlasnie na infolini 500+ i okazalo sie ze jednak wg interpretacji naszych urzednikow moje dziecko po mimo ze ma dwojke rodzenstwa po raz kolejny jest traktowane jako jedynak! W zwiazku z tym ze w wyroku sadu orzekajacym o opiece nad dziecmi nie zaznaczono ze opieka nad dziecmi z poprzedniego zwiazku mojego partnera ma byc naprzemienna…co za tym idzie – Mimo iz utrzymujemy i wychowujemy troje dzieci Nasze wspolne najmlodsze dziecko nedzie traktowane jako nasze jedyne!

 28. Witam,
  w marcu przekażemy nieodpłatnie w formie darowizny kilka hektarów ziemi rolnej dla rodziny w linii prostej ( ziemia nie przynosiła nam żadnego dochodu bo jej nie uprawialiśmy dlatego zdecydowaliśmy się ją oddać osobom które wyraziły chęć pozostania i prowadzenia gospodarstwa rolnego). Moje pytanie jest następujące: Czy mogę składać wniosek 500 plus na 1 dziecko jeśli po oddaniu ziemi spełnię kryterium dochodowe 800 zł na osobę? Jaki pit będzie podstawą do naliczania dochodu na jednego członka rodziny – z 2014 czy 2015? czy po prostu ten kto złoży wniosek w kwietniu będzie rozliczany z pit-u za 2014, a ten co złoży wniosek w np. lipcu już będzie rozliczany z pit-u za 2015 rok?

  1. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r., należy brać pod uwagę rok 2014).

   Informacje z wniosku:
   7.2 W roku kalendarzowym* poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, członkowie rodziny osiągnęli dochody:
   □ niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – wskazane w pouczeniu do Załącznika nr 2 (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 2 do wniosku ),
   □ z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy 
i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 3 do wniosku),
   □ uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące wypełnione Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 4 
do wniosku).

   *) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny
(w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014).

 29. witam mam pytanie a jeśli dostaje alimenty na dziecko od byłego partnera czy one też sie liczą do mojego dochodu

 30. Witam jakie trzeba dokunenty skladac? Ja do marca 2015 mialan ręte rodzinna i przekraczalo nam dochód na 4 osobowa rodzinę bo mieszkamy z rodzicami męża to tez bedzie liczony dochód tesciowej,?

 31. Dziękuje za ten wpis, wszystko dokładnie i rzetelnie podane, przeczytałam i nie musze juz nigdzie nic szukać

 32. A co jeśli z mężem mamy jedno dziecko, drugie w drodze tutaj przysługiwał nam będzie zasiłek na drugie dziecko, ale dodatkowo mąz ma jeszcze córkę z poprzedniego nieformalnego związku, która nie mieszka z nami czy ja też można wliczyc, przez co pobierać dodatek na drugie i trzecie dziecko?

  1. Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

 33. Witam a jakie dokumenty trzeba zgromadzić ,żeby złożyć wniosek na pierwsze dziecko ? Chodzi mi czy zaswiadczenie z urzędu skarbowego takie jak do rodzinnego?

 34. 1. Jakie trzeba przedstawic dokumenty stwierdzające o kryterium dochodowym. Mam jedno dziecko na utrzymaniu , ja od 1 stycznia jestem na bezrobociu bez prawa do zasiłku, mąż tylko pracuje za minimalne wynagrodzenie

 35. Witam
  Mam pytanie. Jestem w związku nie formalnym mamy jedno dziecko, czy dochody z takim związku liczone są razem? Czy liczony jest tylko dochód matki

 36. Witam a co ze swiadczeniem rodzinnym.. Ono pozostaje bez zmian…
  A drugie pytanie to cze jesli pobieram swiadczenie rodzinne w innym kraju to czy moge skozystac z rodzina 500 plus..

  1. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

   1. A co ze swiadczeniem rodzinnym ono dalej pozostaje..czyli pobieramy 500 plus i zasilek rodzinny… Czy rodzinne jest tylko dla pierwszego dziecka

    1. jakie świadczenie rodzinne ma pani na myśli? Zasiłek rodzinny? 500 zł przysługuje niezależnie od popieranego zasiłku rodzinnego. A Może Pani chodzi o świadczenie rodzicielskie? Świadczenie rodzicielskie pozostaje bez zmian.

   2. Czy jeśli mąż chce strach się o rodzinne w Niemczech, to ja mogę w Polsce skorzystać z programu 500 +, czy to koliduje ze sobą?

    1. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 37. Mam pytanie. A czy jeśli przebywam na urlopie wychowawczym i nie mam dochodu tylko mąż. Jest na 4 – mamy 2 dzieci to wtedy też mi się należy i na pierwsze jeśli spełnię kryterium dochodowe?

 38. Nareszcie ktoś napisał czarno na białym co i jak 🙂 dziękuję!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.