REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą

KONKURS z marką crazy POCKET

” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel  crazy POCKET

3. Konkurs jest prowadzony na stronie Pamietnikmamy.pl (dalej „Strona Bloga”).

4. Fundatorem nagród jest właściciel  crazy POCKET

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od  14 do 20.12.2018

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

a. zapoznały się w warunkami Regulaminu

b. mają ukończone 18 lat

c. posiadają profil na portalu społecznościowym Facebook.pl

d. spełnią warunki opisane w § 1 ust.6.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Zadaniem Uczestników jest:

Odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe w komentarzu pod postem.

Napisz,  dlaczego zestaw z crazy POCKET ma trafić właśnie w Twoje ręce ?

Odpowiedź na pytania w komentarzu pod tym postem.

2. Organizator konkursu nagrodzi 4 osoby.

3. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych Organizator wybierze zwycięzców.

4. Nagrodami w Konkursie są: Do wygrania

Dziewczynki:

1. Chabrowa sukienka z dużą kieszenią

2. spódniczka z kieszonką + czapka

Chłopcy:

1. bluza musztardowa z kieszonką

2. spodnie z kieszonką

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Nie ma nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia edycji

Konkursu w prywatnej wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook.com

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Laureat powiadomiony o zdobyciu nagrody powinien w odpowiedzi przesłać adres pocztowy, na który Organizator ma przesłać zestaw

9. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

10. Jeśli zwycięzca konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników nie zgłosi się, nagroda przepada.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody

zostają przeniesione na Organizatora przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w

zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach

eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu

oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób;

publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i

reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez

Internet),modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów

związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te

dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji

konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) wysyłania drogą

e-mail informacji związanych z konkursem.

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych.

3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie

podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie

niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na Stronie Bloga.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu

konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

3. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do

ewentualnej nagrody.

3 comments

  1. Mam na imię Anita i właśnie jestem w ciąży. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie spodziewałam się, że dziecko (jeszcze w brzuszku) może przynieść tyle szczęścia. Jestem w 28 tygodniu, a mały szaleje jakby był na boisku piłkarskim… Czas ciąży strasznie szybko mija, podejrzewam,że po porodzie będzie wszystko działo sie jeszcze szybciej … I powiem szczerze, że bardzo chętnie przygarniemy siostrzyczkę szczeniaczka 🙂 nie mamy żywego pieska, wiec taki na początek wystarczy, a po 2 słyszałam ,że Fisher Price to jedna z najlepszych firm produkujących zabawki dla dzieci 🙂 a teraz rymowanka: „Dziś mam smaka na pluszaka”- taka tam zachcianka ciężarnej 😉 ps. czekamy na wyniki.

    1. Prosze umieść komentarz pod postem konkursowym a nie pod regulaminem!!!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.