Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?

4 września wzięłam udział w warsztatach „Narada Rodzinna” w Kancelarii Premiera.

Tematyka dla mnie ważna i interesująca z punktu widzenia merytorycznego. Zmiany jakie wchodzą od nowego roku dla części z Was nie koniecznie mogą się wydawać proste i zrozumiałe. Kiedy sama po raz pierwszy wczytywałam się w nowe regulacje nie do końca wszystko było dla mnie jasne. Po warsztatach i rozmowach z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mam pewność, że będę mogła wam pomóc jak znowu zostanę zasypana pytaniami, kazusami i stanami faktycznymi do rozwiązania. Podobna sytuacja miała miejsce kiedy dwa lata temu wchodziły w życie nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS):

 • podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn,
 • Olgierd Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej,
 • Tomasz Wardach, ekspert MPiPS

Podczas spotkania zostały poruszone 4 bloki tematyczne dotyczące polityki prorodzinnej:

 • Świadczenie rodzicielskie. Wszystko o nowym świadczeniu. Kto może skorzystać i na jakich warunkach.

Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, rząd przygotował specjalne wsparcie. Co miesiąc, przez rok po urodzeniu dziecka, dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku porodu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku porodu trojaczków, 69 tygodni w przypadku porodu czworaczków i maksymalnie 71 tygodni w przypadku porodu pięcioraczków
i większej liczby dzieci.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne (bez względu na to, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy też nie), studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód.

Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1 000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez tzw. gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu. Informację, jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. A w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.

W przypadku, kiedy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka – i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 •  Zasada „złotówka za złotówkę”. Jak to działa, jakie przynosi korzyści i kto może skorzystać.

Zasada „Złotówka za złotówkę” zmienia filozofię pomocy polskim rodzinom. Dotychczas, gdy rodzina przekraczała próg dochodowy, traciła prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzeniu zasady „Złotówka za złotówkę”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego nie będą już odbierane, a jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Zasada „Złotówka za złotówkę” wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Przykład: Rodzice z trójką dzieci otrzymują 500 zł świadczeń rodzinnych. Próg dochodowy uprawniający do świadczeń będzie wynosił 674 zł na osobę w rodzinie od 1 listopada 2015 r.

Załóżmy, że rodzice rozpoczynają pracę na część etatu lub biorą zlecenie i przekraczają próg o 300 zł. Od 1 stycznia 2016 r. zamiast tracić cały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, dostaną je pomniejszone o kwotę przekroczenia. Czyli w tym konkretnym przypadku otrzymają 200 zł.

Istotne jest, że jeżeli ktoś przed 1 stycznia 2016 r. otrzyma odmowę przyznania zasiłku rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami do zasiłku rodzinnego, to od 1 stycznia 2016 r. będzie mógł ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. Wniosek ten będzie rozpatrzony z zastosowaniem nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.,
tj. mechanizmu „Złotówka za złotówkę” i rodzina ta będzie mogła otrzymać świadczenia w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 • E-pomoc dla rodzin. Jakie sprawy urzędowe będzie można załatwić online.

Dobra wiadomość! Może w końcu uda się zmniejszyć tą biurokrację w urzędach.

Od 1 stycznia 2016 r. procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o Kartę Dużej Rodziny będzie mogła odbywać się internetowo.

Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę ubiegającą się przez internet. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie.

Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała (podpisywała) składane przez internet wnioski i załączane dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany – jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze – także przez internet.

 • Karta Dużej Rodziny. Na jakie ulgi i zniżki mogą liczyć rodziny 3+.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, oferowanych przez instytucje podległe właściwym ministrom, instytucje publiczne oraz podmioty prywatne.

Dzięki Karcie duże rodziny mogą taniej kupić produkty spożywcze, podręczniki szkolne, czy zapłacić mniej za połączenia telefoniczne. To także ulgi na bilety do kin i muzeów. Ponadto Ministerstwo Finansów zaoferowało posiadaczom Karty Dużej Rodziny udogodnienie podatkowe polegające na krótkim terminie (do jednego miesiąca) zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok (jeśli zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną).

W sumie do programu dołączyło już ponad 900 firm z całej Polski, które oferują zniżki dla rodzin wielodzietnych w ponad 8 tys. miejsc. Jak bardzo potrzebny był to program pokazuje ogromne zainteresowanie rodzin – swoją kartę odebrało już ponad 1,2 mln Polaków.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje między innymi:

 • zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe
 • oraz 49% na bilety miesięczne; rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 50% ulgi na opłaty za paszport – rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 75% ulgi na opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje publiczne i firmy prywatne. Znalezienie ich ułatwia wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna na stronie http://rodzina.gov.pl.

źródło: tutaj.

Jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania zostaw je w komentarzach pod tym postem, postaram się na nie odpowiedzieć.

Co myślisz o nowych zmianach a  zwłaszcza o świadczeniu rodzicielskim? Jesteś na tak czy nie?

Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?
4.3 (85.71%) 84 głosów

Udostępnij:

1 839 comments

 1. Witam
  Mam pytanie. Mam 4 letnie dziecko niepełnosprawne i otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne. Nie długo urodzi mi się dzieciątko. I tu moje pytanie czy będę mogła starać o kosiniakowe ? Z góry dziękuje za odpowiedz
  Pozdrawiam

 2. Czy ojcu dziecka oplacajacemu skladki w krus z wlasna dzialalnoscia nalezy sie dwutygodniowy urlop na dziecko?

 3. Witam uczę się w szkole zawodowej czy mi się należy ten 1000zl miesiecznie

 4. Witam,mam takie pytanie,czy na dziecko które jest u nas w rodzinie zastępczej i był wykorzystany urlop na zasadzie urlopu macierzyńskiego po przysposobieniu będzie przysługiwał nowy urlop?

 5. Tak mam 2dzieci a teraz w lutym urodzę 3 i czy od razu mogę składać wniosek na 3dziecko?

 6. Witam czy jesli urodzę w lutym to bede mogla ubiegać sie od razu p 500plus czy bede musiała czekać do września?dziękuje za odpowiedz

 7. witam mam pytanie bo juz mam tak sprzeczne informacje ze szkoda gadac ;p
  skoro jest napisane” Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1 000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.” a za chwile „Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.” to wkoncu mi osobie zatrudnionej na pol etatu i dostajacej macierzynski z firmy nalezy sie wyrownanie czy nie? dzwonilam do mopru i tam pani twierdzi ze wyrownanie sie nie nalezy bo placi praodawca a nie zus i ze niby u nich na stronie jest taka informacja, przejrzalam wszystko na ich stronie i takiej informacji nie znalazlam. Jezeli sie nie nalezy to bez sensu i nie ferr ze ci co nie robia dostana a ja robilam na 1/2 etatu bo na wieej pozwolic sobie nie moglam ze wzgledu na starsza corke i ja mam miec grosze bo dostane jakies nie cale 700 zl rodzicielskiego a kazda zlotowka przy chorych dzieciach sie przydaje z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam

  1. Należy się pani wyrównanie do 1000 zł. Prosze to zgłosic u siebie w pracy w kadrach, panie tam będą wiedziały co robić.

 8. Rops niby twerdzi ze rodzinne to calkiem co innego

 9. Witam mam pytanie ja jestem osoba bezrobitna bez prawa do zasilku w czerwcu 2016 r urodzilam 2 dziecko maz pracuhe w holandii pobieramy tam rodzinne i dodatek do rodzinnego ale nie z tutulu urlopu wychowawczego w holandii przyznaja ten dodatek automatycznie gdy ma sie rodzinne czy przysluguje mi świadczenie rodzicielskie dodam ze maz nie pobieral zadnych zasilkow z tytulu urlopu macierzynskiego ani na takim urlopie nie byl bardzo prosze o odpowiedz fdyz czekam juz 11 miesiecy i nadal musze czekac.

  1. mops musi sprawdzić czy te zasiłki w holandii nie mają podobnego charakteru zapewne.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.