Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?

4 września wzięłam udział w warsztatach „Narada Rodzinna” w Kancelarii Premiera.

Tematyka dla mnie ważna i interesująca z punktu widzenia merytorycznego. Zmiany jakie wchodzą od nowego roku dla części z Was nie koniecznie mogą się wydawać proste i zrozumiałe. Kiedy sama po raz pierwszy wczytywałam się w nowe regulacje nie do końca wszystko było dla mnie jasne. Po warsztatach i rozmowach z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mam pewność, że będę mogła wam pomóc jak znowu zostanę zasypana pytaniami, kazusami i stanami faktycznymi do rozwiązania. Podobna sytuacja miała miejsce kiedy dwa lata temu wchodziły w życie nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS):

 • podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn,
 • Olgierd Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej,
 • Tomasz Wardach, ekspert MPiPS

Podczas spotkania zostały poruszone 4 bloki tematyczne dotyczące polityki prorodzinnej:

 • Świadczenie rodzicielskie. Wszystko o nowym świadczeniu. Kto może skorzystać i na jakich warunkach.

Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, rząd przygotował specjalne wsparcie. Co miesiąc, przez rok po urodzeniu dziecka, dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku porodu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku porodu trojaczków, 69 tygodni w przypadku porodu czworaczków i maksymalnie 71 tygodni w przypadku porodu pięcioraczków
i większej liczby dzieci.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne (bez względu na to, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy też nie), studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód.

Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1 000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez tzw. gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu. Informację, jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. A w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.

W przypadku, kiedy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka – i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 •  Zasada „złotówka za złotówkę”. Jak to działa, jakie przynosi korzyści i kto może skorzystać.

Zasada „Złotówka za złotówkę” zmienia filozofię pomocy polskim rodzinom. Dotychczas, gdy rodzina przekraczała próg dochodowy, traciła prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzeniu zasady „Złotówka za złotówkę”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego nie będą już odbierane, a jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Zasada „Złotówka za złotówkę” wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Przykład: Rodzice z trójką dzieci otrzymują 500 zł świadczeń rodzinnych. Próg dochodowy uprawniający do świadczeń będzie wynosił 674 zł na osobę w rodzinie od 1 listopada 2015 r.

Załóżmy, że rodzice rozpoczynają pracę na część etatu lub biorą zlecenie i przekraczają próg o 300 zł. Od 1 stycznia 2016 r. zamiast tracić cały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, dostaną je pomniejszone o kwotę przekroczenia. Czyli w tym konkretnym przypadku otrzymają 200 zł.

Istotne jest, że jeżeli ktoś przed 1 stycznia 2016 r. otrzyma odmowę przyznania zasiłku rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami do zasiłku rodzinnego, to od 1 stycznia 2016 r. będzie mógł ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. Wniosek ten będzie rozpatrzony z zastosowaniem nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.,
tj. mechanizmu „Złotówka za złotówkę” i rodzina ta będzie mogła otrzymać świadczenia w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 • E-pomoc dla rodzin. Jakie sprawy urzędowe będzie można załatwić online.

Dobra wiadomość! Może w końcu uda się zmniejszyć tą biurokrację w urzędach.

Od 1 stycznia 2016 r. procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o Kartę Dużej Rodziny będzie mogła odbywać się internetowo.

Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę ubiegającą się przez internet. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie.

Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała (podpisywała) składane przez internet wnioski i załączane dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany – jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze – także przez internet.

 • Karta Dużej Rodziny. Na jakie ulgi i zniżki mogą liczyć rodziny 3+.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, oferowanych przez instytucje podległe właściwym ministrom, instytucje publiczne oraz podmioty prywatne.

Dzięki Karcie duże rodziny mogą taniej kupić produkty spożywcze, podręczniki szkolne, czy zapłacić mniej za połączenia telefoniczne. To także ulgi na bilety do kin i muzeów. Ponadto Ministerstwo Finansów zaoferowało posiadaczom Karty Dużej Rodziny udogodnienie podatkowe polegające na krótkim terminie (do jednego miesiąca) zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok (jeśli zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną).

W sumie do programu dołączyło już ponad 900 firm z całej Polski, które oferują zniżki dla rodzin wielodzietnych w ponad 8 tys. miejsc. Jak bardzo potrzebny był to program pokazuje ogromne zainteresowanie rodzin – swoją kartę odebrało już ponad 1,2 mln Polaków.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje między innymi:

 • zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe
 • oraz 49% na bilety miesięczne; rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 50% ulgi na opłaty za paszport – rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym),
 • 75% ulgi na opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje publiczne i firmy prywatne. Znalezienie ich ułatwia wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna na stronie http://rodzina.gov.pl.

źródło: tutaj.

Jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania zostaw je w komentarzach pod tym postem, postaram się na nie odpowiedzieć.

Co myślisz o nowych zmianach a  zwłaszcza o świadczeniu rodzicielskim? Jesteś na tak czy nie?

Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?
4.3 (85.71%) 84 głosów

Udostępnij:

1 839 comments

 1. Dzień dobry. W czerwcu 2015 urodziłam córkę. W styczniu 2016 złożył o śr. Odmówiono Mi ponieważ pobieram śp na starszego syna. Odwołałam się do SKO i przyznano Mi ale kazano wybrać. Złożyłam skargę do wsa i sąd uznał że świadczenie mi się należy. Trwało to ponad rok. W czerwcu 2016 córka skończyła rok. Czy MOPR powinien wypłacić Mi odsetki w takim razie? W skardze nosiłam o to. Jednak MOPR twierdzi ze nie wypłaca odsetek. Kwota która mają Mi zwrócić to 5200 zł. Ale twierdzą że odsetki mię należą mi się. Czy mam prawo się o nie ubiegać? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.

  1. A czy w skardze wnosiła pani również o wypłatę odsetek? co sąd orzekł w tej sprawie? Proszę pamiętać, że zawsze ma pani prawo kwestionować decyzje i się odwołać.

   1. Wnosilam też o odsetki. Sąd orzekł że uczyła decyzje MOPR i SKO. W uzasadnieniu jest że należy mu się świadczenie bo to dwójka różnych dzieci. I tyle..

    1. Moim zdaniem powinni oddać całość. Czy w wyroku sądu jest wpisana kwota do zwrotu?

     1. W tych papierach co dostałam nie ma właśnie kwoty do zwrotu a jedynie że należy mi sie. Uzasadnienie jest że to są różne dzieci a nie przysługuje tylko gdy jest zbieg uprawnień co do tego samego dziecka. 🙁

   2. Wyrok już jest prawomocny i akta są w MOPR.

   3. Przepraszam za błędy. Slownik. Chodziło mi o to ze sąd Uchylił decyzje sko i mopr

 2. Witam, od listopada 2016 pobieram zasiłek dla bezrobotnych, który właśnie się kończy. W grudniu 2017 r. spodziewam się dziecka, czy będzie mi się należało świadczenie rodzinne ?

  1. ( świadczenie rodzicielskie ?)

  2. tak, świadczenie rodzicielskie bedzie przysługiwało. proszę złozyć wniosek.

 3. Witam serdecznie! Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Czy utracę status osoby bezrobotnej i zasiłek satrając się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 100zł (na miesiąc)????

  1. Dziękuję za szybką odpowiedź, pozdrawiam

 4. Pobieram kosiniakowe od lipca. Czy zaczynając prace na 1/4 etatu przysługuje mi dalej kosiniakowe?

 5. Witam
  Jestem zatrudniona na najnizsza krajowa (obecnie 2000 zł brutto). W kwietniu rodzenia. Proszę o odpowiedź czy jeśli zdecyduje się na urlop macierzynski płatny 100% a potem urlop rodzicielski płatny 60% to czy będzie mi przyslugiwala dopłata do zasiłku rodzicielskiego do kwoty 100 zł netto z tytułu ze kwota ta (60% od 2000zl brutto )stanowi niespełna 900zl??

 6. dzień dobry
  mam pytanie , z dniem 28.02.2017 wygasła umowa o pracę na pełen etat po 2 latach , od 20.09.2016 przebywam na zwolnieniu lekarskim, wpierw neurolog ,
  w międzyczasie trochę opieki na dziecko (182 dni nie minęło) -ok 150 ,potem ok tydzień rodzinny, potem 6 tygodni miałam od ortopedy złamanie do 17.03.2017 , 2 tyg temu dowiedziałam się o ciąży , nie przywrócą nie do pracy bo ciąża była za młoda(był to 8 tydzień) , ciąża wysokiego ryzyka, 37 lat ,po poronieniu , po rentgenie , od 18.03 .2017 mam do 04.04.l4 od ginekologa z kodem B- (ciągłość l4 bo zus nie wypłaci jak po ustaniu stosunku będzie chociaż dzień przerwy ),
  pytanie 1.czy te l4 się sumują jak nie było ani dnia przerwy między nimi czy kod B jakoś przerywa?
  pyt 2.jak ciągłość czy powinnam składać wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?ciąża zagrożona więc do porodu będzie L4
  pyt.3 mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych czy po porodzie mogę się zarejestrować w up i pobierać zasiłek oraz kosiniakowe?

 7. Witam, jestem w ciąży, od 2 grudnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Termin porodu mam na lipiec, pod koniec stycznia otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia(podstawa prawna art.1 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003r.) który upłynął 28 lutego. Przyczyna wypowiedzenia umowy jest redukcja etatu sprzedawca, spowodowana likwidacją placówki handlowej. Czy w związku z tym przez okres przed porodem będę otrzymywała jakiekolwiek świadczenie np. z ZUS czy powinnam zarejestrować się w urzędzie pracy i stamtąd jeśli jest taka możliwość pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Przepracowalam w tym zakładzie 5 lat. Dziękuję za odpowiedź.

  1. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie oznacza jeszcze, że zostaniesz pozbawiona wszelkich środków do życia. W takiej bowiem sytuacji kobiecie w ciąży, której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje świadczenie z ubezpieczenia społecznego w postaci tzw. zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługuje Ci do dnia porodu, a jego wysokość wynosi 100 proc. podstawy jego wymiaru. Zasiłek ten wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać omawiane świadczenie, powinnas przedstawić następujące dokumenty:

   zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia;
   świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
   zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia.
   Po urodzeniu dziecka zasilek macierzynski bedzie wyplacal Zus.

 8. Wita. Czy będąc w ciąży na zwolnieniu na pół etatu należy mi sie po urodzeniu tyle ile teraz biorę czy te 1000 zł? To jest netto czy brutto?

 9. Witam. Jestem aktualnie na zwolnieniu ciążowym. Umowę mam na pół etatu do grudnia tego roku. Termin na kwiecien. W jakiej kwocie będzie mi wyplacany macierzyński? Tak jak teraz czyli połowa najniższej krajowej czy to 1000 zł netto mi się należy?

 10. Witam. Jestem w ciąży, pracuję na pół etetu i jak zrozumialam będę miała wypłacany macierzyński przez rok w kwocie 1000 zł netto tak?

 11. Dzień dobry! Wraz z mężem mieszkam obecnie za granicą (Anglia) i jestem w piątym miesiącu ciąży. Dziecko zamierzam urodzić tutaj ale ok 3 miesiące po porodzie planujemy powrót do Polski. W Anglii nie przysługuje mi żadne świadczenie porównywalne z tzw. kosiniakowym. Obydwoje mieszkaliśmy tutaj w okresie studiów i podejmowaliśmy jedynie prace dorywcze. Czy po powrocie do kraju będę mogła ubiegać się o świadczenie rodzinne? Wiem, że w okresie pobierania tego świadczenia trzeba mieszkać na trenie Polski. Czy to oznacza, że jeśli np. wrócę gdy dziecko będzie miało 3 miesiące to kosiniakowe będzie mi wypłacane przez kolejne 9 miesięcy, liczone od momentu, w którym wróciłam do Polski i złożyłam wniosek? Tzn.: nie otrzymam świadczenia za okres pomiędzy porodem, a powrotem? Będę wdzięczna za odpowiedź i pozdrawiam.

  1. Jeśli planujecie powrót,to proszę po powrocie do polski złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie. Jeśli W Anglii żaden zasiłek o podobnym charakterze wam nie przysługuje tutaj otrzymasz świadczenie rodzicielskie.

 12. Witam zaraz po zasiłku macierzyńskim mój pracodawca wysłał mi z miesięcznym okresem wypowiedzenia z pracy to jest do 31 marca od 1 kwietnia chce iść na zasiłek dla bezrobotnych i zmierzam być na na bezrobociu do końca grudnia. Od 1 stycznia dostanę u syna mojego pracodawcy umowę i mam pytanie ile muszę przepracować żebym mogła iść na urlop wychowawczy?

  1. A jaki okres czasu pracowała pani u poprzedniego pracodawcy?

 13. Witam.
  Czy należy mi się świadczenie rodzicielskie, jeżeli mąż przebywa w Angli i nie pobiera tam żadnych zasiłkòw na dziecko, jedynie co to wykorzystał dwa tygodnie tacierzyńskiego.

 14. Witam, w grudniu urodziłam synka. Nie korzystam z zasiłku macierzyńskiego mimo ze mam umowę o prace. Mąż prowadzi działalność gosp. Z której wynika strata czy przysługuje nam zasiłek macierzyński 1000 z mops?

 15. Witam , mam pytanie czy pobierajac swiadczenie rodzicielskie mozna podjac prace ? Jak tak to na jakich warunkach

 16. Witam. Obecnie otrzymuje swiadczenie rehabilitacyjne z zus po ustaniu zatrudnienia do dnia porodu, tj kwiecien 2017. Czy jak urodze rejestrujac sie w urzedzie pracy otrzymam zasilek dla bezrobotnych i wtedy tez z mopsu wyplaca mi kosiniakowe ta roznice zeby ogolem bylo 1000zl? Czy albo dostane kuroniowke albo kosiniakowe?

  1. Jak pani urodzi proszę złożyć wniosek o kosiniakowe. Tam nie jest wymagana rejestracja w urzędzie pracy by posiadać status osoby bezrobotnej.

   1. Ale czy moge pobierac 1000zl kosiniakowego i zasilek dla bezrobotnych te ok 500zl? W tym samym czasie?

    1. Osoba bezrobotna nie ma obowiązku powiadomienia urzędu pracy o pobieraniu świadczenia rodzicielskiego oraz nie wykazuje tego w zeznaniu rocznym, ponieważ tzw. kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu.

     1. Czyli otrzymam i kuroniowke i z mopsu kosiniakowe?

      1. Tak. Dlaczego?. Otóż fakt otrzymania przez rodzica świadczenia rodzicielskiego nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 17. Bardzo fajne odpowiedzi nie musialam nawet zadawac pytan a uzyskalam odpowiedzi na nurtujace mnie pytania pozdrawiam Pania Anie i wszystkich w potrzebie

 18. Witam.
  Obecnie przebywam na zasiłku dla bezrobotnych do listopada włącznie, w sierpniu urodzę dziecko. Proszę mi odpowiedzieć czy będąc na zasiłku należy mi się kosiniakowe czy nie? Odpowiedzi w sieci są bardzo różne. Pozdrawiam

  1. Osoba bezrobotna nie ma obowiązku powiadomienia urzędu pracy o pobieraniu świadczenia rodzicielskiego oraz nie wykazuje tego w zeznaniu rocznym, ponieważ tzw. kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu.

 19. Witam
  Opiekuje się 1,5 rocznym dzieckiem i spodziewam się drugiego dziecka , jestem bezrobotna ale nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy a jestem ubezpieczona u męża zakładzie. I tu moje pytanie czy w tym przypadku należy mi się po urodzeniu dziecka tzw. kosiniakowe.

  Pozdrawiam

 20. Witam
  Opiekuje się 1,5 rocznym dzieckiem i spodziewam się drugiego dziecka , jestem bezrobotna ale nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy a jestem ubezpieczona u męża zakładzie. I tu moje pytanie czy w tym przypadku należy mi się po urodzeniu dziecka tzw. kosiniakowe.

  Z góry dziękuje za odpowiedz
  Pozdrawiam Joanna

 21. Witam serdecznie. Mam niepelnosprawnego synka, na ktorego pobieram swiadczenia i zasilek pielegnacyjne, jestem teraz drugim dzieckiem w ciazy-jakie swiadczenia mi sie naleza po urodzeniu dziecka? Z pewnoscia teraz przez okres ciazy nic nie wchodzi w rahube, ale po porodzi…?

  1. Doradzam mimo wszystko składać wniosek o świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko. W przypadku odmowy proszę się odwołać. I bezwzględnie wniosek o 500+.

   Pozdrawiam,

   Ania

 22. I jeszcze jedno pytanie, czy w takiej sytuacji jest mozliwość złożenia wniosku o zasiłek rodzinny (przysługuje nam na pierwsze dziecko) na to które zmarło i dodatek do zasiłku r. z tytułu urodzenia dziecka za te 3 dni które żyło? Poniesliśmy wiele kosztów, bo mały był hcory i musiałam rodzić w Łodzi, same dojazdy i itp już w ciąży i póxmniej obciążyły nas finansowo, czy jest możliwość uzyskania takiego świadczenia?

 23. Witam, 23.01.2017 urodziłam syna, który zmarł 26.01.2017 r. Chciałabym się dowiedzieć czy przysługuje mi świadczenie rodzicielskie – 8 tygodni – analogicznie do zasiłku macierzyńskiego, czy jakoś inaczej to się oblicza?

 24. Proszę o odpowiedź. Pierwsze dziecko urodzilam w kwietniu 2016. Pobieram kosiniakowe. Drugie dziecko urodze w marcu. I mam pytanie czy oddzielnie otrzymam kosiniakowe również na drugie dziecko.

  1. tak oddzielnie na drugie dziecko, proszę składać wniosek.

 25. Witam. W 2015 roku urodzilam córkę i kosiniakowe pobieralam do ukończenia roku dziecka. W styczniu tego roku urodzilam druga córkę i czy również otrzymam kosiniakowe?

 26. Ania. Witam jestem w ciazy , zglosilam sie do lekaza po 10 tygodniu ciazy , oczewiscie nie wiedzilama wczesniej , ze jesytm w ciazy , mam nie regularne miesiaczki i nie mialam zadnych objawow ciazy , to bedzie moje 2dziecko czy te swiadczenie 1000zl mojemu dziecku przusluguje? i 500 plus? prosze o porade bo jestem zalamana.

  1. Witaj. Świadczenie rodzicielskie bez problemu będzie Ci przysługiwało i 500 plus również. To o czym piszesz, zaświadczenie od lekarza o ciąży rozpoznanej do 10 tygodnia jest potrzebne do becikowego – jednorazowego świadczenia gdzie prany jest pod uwagę dochód.. Nie mniej zawsze lekarza możesz poprosić o takie zaświadczenie wyjaśniając całą sytuację.

 27. Witam pani Aniu. Proszę o poradę 21 stycznia otrzymałam prawo do zasiłku az do października jestem aktualnie w prawie w 5 miesiącu ciąży rodzę końcówka czerwca Lipiec dostałam z pup ofertę pracy z tego co wiem będą robić wszystko żeby nie wypłacić mi zasiłku aktualnie pobieram na pierwsze dziecko +500 proszę o informacje czy jak Z powodu nie podjęcia pracy z powodu stanu zdrowia jak pup Wykreśli mnie z urzędu i stracę zasiłek po miesiącu bądź dwóch to czy po porodzie będę mogła się starać o kosiniakowe na drugie dziecko? Nadmienię ze narzeczony a będzie za dwa mc mężem pracuje na umowę o najniższa i nie będzie się starał o tacierzyńskim i inne świadczenia. Czy gmina przyzna mi te świadczenie ?

  1. Jak najbardziej będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko a także 500+. Proszę po urodzeniu dziecka składać wnioski.

   1. A proszę jeszcze o informacje czy gdybym np miesiąc przed urodzeniem dziecka sama zrezygnowala z urzędu pracy i zasiłku dla bezrobotnych żeby mnie nie wołali co miesiąc na podpis itd a wiadomo z małym dzieckiem od razu do pracy nie pójdę. To po porodzie nie będzie problemu żeby się starać o kosiniakowe? czy muszę poczekać na decyzje o wyrejestrowaniu z tego urzędu i utracie zasiłku? I dopiero wtedy wypełnić wniosek o zasiłek rodzicielski Będę bardzo Pani wdzięczna za odpowiedz. Pozdrawiam

    1. Osoba bezrobotna nie ma obowiązku powiadomienia urzędu pracy o pobieraniu świadczenia rodzicielskiego oraz nie wykazuje tego w zeznaniu rocznym, ponieważ tzw. kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu.

 28. Witam Pani Aniu Chciałabym zapytać czy pobierając na syna niepełnosprawnego świadczenie pielęgnacyjne plus rodzinne,rehabilitacyjne i 500+ i Będąc teraz,w ciąży w drugim dzieckiem Mogę liczyć na 1000zl macierzyńskiego po urodzeniu drugiego dziecka..

  1. Różnie zapis jest interpretowany przez urzędników. W takiej sytuacji doradzam składać w niosek i w przypadku odmowy odwołać się. Mam sygnały od czytelniczek, że tak zrobiły i świadczenie zostało im przyznane.

  2. Witam.czy dowiaywala już się Pani gdzieś o te 1000 zl? Ja słyszałam że jak się pobiera ŚwiadCzenie pielęgnacyjne to wyklucza to z macierzyńskiego 1000 zl.

   1. Co do zasady tak jest. Natomiast wszystkim rodzicom w takiej sytuacji doradzam składać wnioski i odwołać się od decyzji.

 29. Witam, teraz zarejestrowałam się do UP i otrzymałam zasiłek dla bezrobotnych czy nadal przysługuje mi kosinkowe ?

   1. Tak przysługuje pani kosiniakowe. Proszę składać wniosek.

  1. Tak przysługuje pani kosiniakowe. Proszę składać wniosek.

 30. Dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam

 31. Witam mam pytanie pobieram rodzinne i 500 + na pierwsze dziecko kiedy skladalam wniosek bylam zarejestrowana w urzędzie pracy i tam bylam ubezpieczona teraz straciłam status osoby bezrobotnej i nie mam ubezpieczenia(corka jest ubezpieczona przy ojcu nie mamy slubu) czy skoro straciłam ubezpieczenie moge nadal pobierac swiadczenie 500+ i czy musze zglaszac ten fakt do mopsu

 32. W

 33. Czyli niema szansy zeby pobierac na trzecie dziecko niepelnosprawne czytsjoc przepisy nie jest to tak jedno znacznie okreslone jle dzieci niepelnosprawnychczy to rzeczywiscie jednak dwoje no cuz pani zna sie na prawie dziekuje za odpowiedz

 34. Tak na pierwsze ppbieram swiadczenie pielegnacyjne a na drugie maz zlozyl wniosek czekame na decyzje bo z tego co wiem na trzecie dziecko to swiadczenie pielegnacyjne nie przysluguje pobierame tylko zasiilek pielegnacyjny I ksztalcenie I rechabilitacje to pani zdanie czy to swiadczenie bedzie przeslugiwac czy wogule sie nie nalezy dziecko posiada orzeczenie bo ma autyzm tez jest niepelnosprawne co w takiej sytuacji prosze o odpowiedz pozdrawiam

  1. Nic mi nie wiadomo by przepisy się zmieniły jeśli chodzi o kolejne dzieci.

 35. Witam. W sierpniu urodziłam dziecko będąc osobą bezrobotną i przyznane zostało mi kosiniakowe. Czy mogę podjąć pracę na umowę zlecenie tak aby nie stracić tego świadczenia? Dodam, że praca ta obejmuje kilka godzin tygodniowo w miejscowości zamieszkania.

  1. Jeśli nie zakłóci to bezpośredniej opieki nad dzieckiem to tak.

   1. Jakie są kryteria bezpośredniej opieki nad dzieckiem? Jak to jest rozpatrywane?

     1. Dziękuję za odpowiedź. Planuje wrócić do pracy na umowe zlecenie, 1 dzien w tygodniu (2-3h). Czy to już kwalifikuje do utraty świadczenia?

      1. Wszystko zależy jak zinterpretują to urzędnicy. Natomiast ja niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie bo wszystko zależy od interpretacji urzędników.

 36. Czy swiadczenie pielegnacyjne przysluguje gdy jes trojka dzieci niepelnosprawnych dwujce sie nalezy a co z trzecim dzieckiem czy mozna jsc do sadu zeby trzecie dziecko pobieralo prosze o odpowiedz

  1. Rozumiem, że na dziecko pierwsze pobiera pani świadczenie pielęgnacyjne a na drugie mąż tak?

 37. Witam,Pani Aniu. 27mego października 2016 urodziłam córeczkę. Zaraz na początku listopada złożyłam w MOPSIE wniosek o świadczenie rodzicielskie oraz o 500+ ( na pierwsze dziecko). Od maja 2016 jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna,nie posiadam żadnych dochodów. Ojciec mojej córki przebywa za granicą, wiem ze nie pobiera tam na corke żadnych podobnych świadczeń i o żadne podobne się nie ubiegał. Pod koniec listopada dostałam pismo z MOPSu ze sprawę moja przekazują do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji ze względu na to ze ojciec dziecka przebywa w Niemczech. Do tej pory nie dostalam żadnej informacji od nich. 3 miesiąc jestem bez żadnych środków do życia! Dzwoniłam tam ale nikt nie udzielił mi żadnych informacji, oprocz tego ze „tych wniosków jest tysiące i dopiero rozpatrujemy wnioski z maja 2016”. Mam pytanie,czy jezeli ojcu dziecka,mimo że nie jesteśmy małżeństwem przysługuje podobne świadczenie w Niemczech to czy maja prawo mi odmówić świadczenia rodzicielskiego w Polsce? I czy jest jakiś ustawowy termin w którym Urząd Marszałkowski ma obowiązek poinformować mnie o jakiejkolwiek decyzji? Na chwilę obecną nie mogę liczyć na pomoc finansowa ze strony ojca mojej córki i zaporzyczam się jak mogę, żeby utrzymać jakos moje niespelna 3 miesięczne dziecko 🙁 Byłabym wdzięczna za poradę.

  1. Jeśli ojciec dziecka otrzymuje podobne świadczenie w Niemczech pani świadczenie rodzicielskie nie zostanie przyznane zgodnie z prawem. Na to ile trwa rozpatrywanie wniosków ja nie mam wpływu, najlepiej dzwonić i się upominać.

 38. Witam.
  Wkrótce urodze dziecko.
  Opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem ma które pobieram świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy ma rzecz opieki nad dzieckiem. Dowiedziałam się że nie będę mogła ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Gdyż pobieram świadczenie pielęgnacyjne na niepelnosprawne dziecko. Czy mogę się odwołać od takiej decyzji i jak to zrobić?

  1. Proszę złożyć wniosek, jeśli pani otrzyma decyzje odmowną wtedy się pani odwoła. Kilka moich czytelniczek tak zrobiło i odwołanie zostało przyjęte.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.